428/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Částka: 149 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 340/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

428

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření
a zákona o doplňkovém penzijním spoření

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna občanského zákoníku

 

Čl. I

 

        V § 54a odst.  1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb., se za slovo „připojištění,“ vkládají slova „doplňkového penzijního spoření,“ a za slova „investiční fond,“ se vkládají slova „penzijní společnost,“.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna živnostenského zákona

 

Čl. II

 

        V § 3 odst.  3 písm.  a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se za slovo „fondů12a),“ vkládají slova „penzijních společností53),“.

 

Poznámka pod čarou č. 53 zní:

_______________________________

53)

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“.

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna obchodního zákoníku

 

Čl. III

 

        V § 66b odst.  3 písm.  e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 88/2003 Sb., se slova „investiční společnost“ nahrazují slovy „penzijní společnost, investiční společnost“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského zákoníku
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna obchodního zákoníku
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o kolektivním investování
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o omezení plateb v hotovosti
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXVI  
Zavřít
MENU