427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření

Částka: 149 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 96/2022 Sb. s účinností od 29. května 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

427

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o doplňkovém penzijním spoření

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Základní ustanovení

 

        (1)  Tento zákon upravuje doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z doplňkového penzijního spoření, nároky z doplňkového penzijního spoření, poskytování státního příspěvku, činnost penzijní společnosti, výkon činností souvisejících s činností penzijní společnosti, transformaci penzijního fondu, výkon dohledu a státního dozoru v oblasti doplňkového penzijního spoření a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie9).

 

        (2)  Doplňkové penzijní spoření je shromažďování a umísťování příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření (dále jen „účastník“), příspěvků placených za účastníka jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě.

 

        (3)  Práva a povinnosti vznikající z doplňkového penzijního spoření nesmějí být v rozporu se zásadami rovného zacházení1).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Účastník
§ 3 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - VZNIK A ZÁNIK DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ A PŘÍSPĚVKY
HLAVA I - VZNIK A ZÁNIK DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ
§ 4  
§ 5 - Smlouva o doplňkovém penzijním spoření
§ 6 - Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření daná účastníkem
§ 7 - Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření daná penzijní společností
§ 8 - Zánik doplňkového penzijního spoření
HLAVA II - PŘÍSPĚVKY
§ 9 - Příspěvek účastníka
§ 10 - Příspěvek účastníka placený zaměstnavatelem za účastníka
§ 11 - Odklad a přerušení placení příspěvku účastníka
§ 12 - Státní příspěvek
§ 13 - Nárok na státní příspěvek
§ 14 - Nárok na státní příspěvek
§ 15 - Informační systém doplňkového penzijního spoření
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST TŘETÍ - NÁROKY Z DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ
HLAVA I - DÁVKY
§ 19  
§ 20 - Podmínky pro vznik nároku na některé dávky
§ 21  
§ 22 - Výplata starobní penze na určenou dobu a invalidní penze na určenou dobu
§ 23 - Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi a pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
§ 24 - Jednorázové vyrovnání
§ 25 - Odbytné
§ 26  
HLAVA II - PŘEVOD PROSTŘEDKŮ ÚČASTNÍKA K JINÉ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI
§ 27  
HLAVA III - PROMLČENÍ
§ 28  
ČÁST ČTVRTÁ - PENZIJNÍ SPOLEČNOST
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 29  
§ 30  
HLAVA II - POVOLENÍ K ČINNOSTI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Další činnosti penzijní společnosti
HLAVA III - NĚKTERÉ PODMÍNKY VÝKONU ČINNOSTI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI
Díl 1 - Některé podmínky k výkonu činnosti
§ 36  
Díl 2 - Požadavky na kapitál
§ 37  
§ 38  
Díl 3 - Vedoucí osoby penzijní společnosti
§ 39  
§ 40  
Díl 4 - Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na penzijní společnosti a ovládnutí penzijní společnosti
§ 41  
§ 42 - Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení
§ 43 - Posuzování kvalifikované účasti
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti
§ 47  
HLAVA IV - PRAVIDLA ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI
Díl 1 - Odborná péče
§ 48  
Díl 2 - Obezřetný výkon činnosti penzijní společnosti
§ 49  
§ 50  
§ 51 - Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby
§ 52  
Díl 3 - Personální vybavení
§ 53  
Díl 4 - Pravidla jednání při výkonu činnosti penzijní společnosti
§ 54  
Díl 5 - Uchovávání dokumentů a záznamů
§ 55  
Díl 6 - Oddělené účtování o majetku penzijní společnosti a účastnického fondu
§ 56  
Díl 7 - Výroční a pololetní zpráva
§ 57 - Výroční zprávy
§ 58 - Pololetní zprávy
§ 59  
HLAVA V - ÚPLATA PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, POPLATKY A ÚPLATA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
§ 60 - Úplata penzijní společnosti
§ 61 - Poplatky
§ 62 - Výjimky z placení poplatků za převod prostředků účastníka
§ 63 - Úplata za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření
HLAVA VI - PŘEMĚNA A ZRUŠENÍ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI
Díl 1 - Fúze penzijních společností
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
Díl 2 - Zrušení penzijní společnosti
§ 69 - Rozhodnutí o zrušení penzijní společnosti
§ 70 - Likvidátor penzijní společnosti
§ 71 - Společná ustanovení
Díl 3 - Zvláštní ustanovení o předmětu podnikání a podniku penzijní společnosti
§ 72  
§ 73  
ČÁST PÁTÁ - DISTRIBUCE DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 74 - Osoby oprávněné nabízet a zprostředkovat doplňkové penzijní spoření
§ 75 - Odborná péče
§ 76 - Kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci informací
HLAVA II - VÁZANÝ ZÁSTUPCE PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI
§ 77  
§ 78  
§ 79 - Zápis a výmaz
§ 80 - Obnova zápisu
§ 81 - Tiskopisy žádosti o zápis
§ 82 - Zápis a výmaz investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce investičního zprostředkovatele
§ 83 - Výpověď
HLAVA III - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
§ 84 - Prokázání odborné způsobilosti
§ 85 - Akreditovaná osoba
§ 86 - Akreditace
§ 87 - Odborná zkouška
ČÁST ŠESTÁ - DEPOZITÁŘ ÚČASTNICKÉHO FONDU
§ 88 - Základní ustanovení
§ 89 - Činnost depozitáře
§ 90 - Povinnosti penzijní společnosti vůči depozitáři
§ 91 - Pravidla jednání depozitáře
§ 92  
ČÁST SEDMÁ - ÚČASTNICKÝ FOND
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 93  
§ 94  
§ 95  
HLAVA II - POVOLENÍ K VYTVOŘENÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU
§ 96  
HLAVA III - STATUT ÚČASTNICKÉHO FONDU
§ 97  
HLAVA IV - POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND
§ 98  
HLAVA V - ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU
§ 99  
§ 100 - Skladba majetku v účastnickém fondu
§ 101 - Vnitřní postupy pro kontrolu rizik
§ 102 - Podmínky týkající se sjednávání finančních derivátů
§ 103 - Investiční limity vůči jedné osobě
§ 104 - Účastnický fond investující převážně do investičních nástrojů vydaných nebo zaručených státem nebo jinými osobami
§ 105 - Investování do cenných papírů kolektivního investování
§ 106 - Podíly na jiných osobách a emisích investičních nástrojů
§ 107 - Dočasné výjimky z limitů investování
§ 108 - Omezení nakládání s majetkem v účastnickém fondu
HLAVA VI - PŘEVOD OBHOSPODAŘOVÁNÍ VŠECH ÚČASTNICKÝCH FONDŮ
§ 109  
HLAVA VII - ZRUŠENÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU A SLOUČENÍ ÚČASTNICKÝCH FONDŮ
§ 110 - Zrušení účastnického fondu
§ 111 - Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu na žádost
§ 112 - Zrušení účastnického fondu s likvidací
§ 113 - Sloučení účastnických fondů
HLAVA VIII - DALŠÍ POVINNOSTI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU V ÚČASTNICKÉM FONDU
§ 114  
§ 115 - Oceňování majetku v účastnickém fondu a závazků účastnického fondu
§ 116 - Obhospodařování majetku v účastnickém fondu za nejlepších podmínek
§ 117  
HLAVA IX - INFORMAČNÍ POVINNOSTI PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU
§ 118 - Uveřejňování informací
§ 119 - Informování České národní banky
ČÁST OSMÁ - EVIDENCE
HLAVA I - OSOBNÍ PENZIJNÍ ÚČET A PENZIJNÍ JEDNOTKA
Díl 1 - Osobní penzijní účet
§ 120  
§ 121  
Díl 2 - Penzijní jednotka
§ 122  
§ 123  
§ 124  
HLAVA II - VÝPIS DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ
§ 125  
ČÁST DEVÁTÁ - PRAVIDLA JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Díl 1 - Obecné pravidlo jednání s účastníkem
§ 126  
Díl 2 - Přípustnost poplatku, odměny nebo nepeněžité výhody, která může vést k porušení obecného pravidla jednání s účastníkem
§ 127  
§ 128  
Díl 3 - Jednání ve vztahu k zájemci o doplňkové penzijní spoření
§ 129  
HLAVA II - KOMUNIKACE S ÚČASTNÍKEM
Díl 1 - Obecné povinnosti při komunikaci s účastníkem
§ 130  
§ 131  
§ 132  
Díl 2 - Informování účastníků
§ 133 - Obsah informací, způsob jejich podávání a lhůty pro jejich podávání
§ 134 - Sdělení klíčových informací pro účastníky
§ 135  
Díl 3 - Vyžadování informací od účastníka
§ 136  
§ 137  
HLAVA III - PENZIJNÍ DOPORUČENÍ
§ 138  
§ 139  
§ 140  
ČÁST DESÁTÁ - DOHLED A STÁTNÍ DOZOR
HLAVA I - DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 141 - Předmět dohledu
Díl 2 - Opatření k nápravě, jiná opatření a odnětí povolení a souhlasu
§ 142  
§ 143 - Nařízení mimořádného auditu
§ 144 - Nařízení změny depozitáře
§ 145 - Nařízení změny vedoucí osoby
§ 146 - Nucená správa
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150 - Nařízení převodu obhospodařování účastnických fondů
§ 151 - Pozastavení činnosti nebo změna rozsahu povolení
§ 152 - Odnětí povolení a souhlasu
§ 153 - Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu
§ 154 - Zrušení registrace a výmaz ze seznamu
§ 155 - Odnětí akreditace
HLAVA II - STÁTNÍ DOZOR
§ 156  
§ 157 - Opatření k nápravě, penále a pořádková pokuta
§ 158  
ČÁST JEDENÁCTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 159 - Přestupky
§ 160 - Správní delikty penzijní společnosti
§ 161  
§ 162 - Správní delikty depozitáře
§ 163 - Další správní delikty
§ 164 - Společná ustanovení ke správním deliktům
ČÁST DVANÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 165  
§ 166 - Mlčenlivost
§ 167  
§ 168  
§ 169 - Výměna informací při výkonu dohledu a státního dozoru
§ 170 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - TRANSFORMACE PENZIJNÍHO FONDU
HLAVA I - TRANSFORMACE
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 171  
§ 172  
Díl 2 - Příprava transformace
§ 173  
§ 174  
Díl 3 - Řízení u České národní banky
§ 175 - Žádosti
§ 176 - Rozhodnutí
§ 177  
§ 178  
§ 179  
Díl 4 - Pravidla vytvoření transformovaného fondu
§ 180  
§ 181  
§ 182 - Způsob a proces vytvoření transformovaného fondu
§ 183  
Díl 5 - Penzijní fond v přechodném období
§ 184  
§ 185 - Zrušení a zánik penzijního fondu
HLAVA II - TRANSFORMOVANÝ FOND
§ 186  
§ 187  
§ 188 - Účetnictví transformovaného fondu
§ 189 - Kapitál penzijní společnosti
§ 190 - Nároky účastníků v transformovaném fondu
§ 191  
§ 192 - Úplata
§ 193  
§ 194 - Zánik transformovaného fondu
§ 195  
§ 196 - Opatření k nápravě a sankce
ČÁST ČTRNÁCTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 197  
§ 198  
§ 199  
§ 200  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 201  
Zavřít
MENU