418/2011 Sb.Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Částka: 146 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. října 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 130/2022 Sb. s účinností od 28. června 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

418

ZÁKON
ze dne 27. října 2011
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

 

Předmět úpravy a její vztah k jiným zákonům

 

        (1)  Tento zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti právnickým osobám.

 

        (2)  Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se trestní zákoník, v řízení proti právnické osobě trestní řád a v řízení o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních přiměřeně zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, není-li to z povahy věci vyloučeno.

 

        (3)  Pro účely jiných právních předpisů se trestním řízením rozumí i řízení vedené proti právnické osobě podle tohoto zákona.

 

Místní působnost

§ 2

 

        (1)  Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného na území České republiky právnickou osobou, která má sídlo v České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde má svůj majetek.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy a její vztah k jiným zákonům
§ 2 - Místní působnost
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Vyloučení odpovědnosti některých právnických osob za trestný čin
ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB
§ 7 - Trestné činy
§ 8 - Trestní odpovědnost právnické osoby
§ 9 - Pachatel, spolupachatel a účastník
§ 10 - Trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby
§ 11 - Účinná lítost
§ 12 - Promlčení trestní odpovědnosti
§ 13 - Vyloučení z promlčení
ČÁST TŘETÍ - TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 14 - Přiměřenost trestu a ochranného opatření
§ 15 - Druhy trestů a ochranných opatření
HLAVA II  
§ 16 - Zrušení právnické osoby
§ 17 - Propadnutí majetku
§ 18 - Peněžitý trest
§ 19 - Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
§ 20 - Zákaz činnosti
§ 21 - Zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži
§ 22 - Zákaz přijímání dotací a subvencí
§ 23 - Uveřejnění rozsudku
HLAVA III - ZÁNIK VÝKONU TRESTU
§ 24 - Promlčení výkonu trestu
§ 25 - Vyloučení z promlčení
HLAVA IV - OCHRANNÉ OPATŘENÍ
§ 26 - Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty
HLAVA V - ZÁNIK ÚČINKŮ ODSOUZENÍ
§ 27  
ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ PROTI PRÁVNICKÝM OSOBÁM
§ 28 - Vztah k řízení o správním deliktu
§ 29 - Místní příslušnost
§ 30 - Vyrozumění o zahájení a skončení trestního stíhání
§ 31 - Společné řízení
§ 32 - Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby
§ 33 - Zajišťovací opatření
§ 34 - Úkony právnické osoby
§ 35 - Obhájce
§ 36 - Předvolání, předvedení a pořádková pokuta
§ 37 - Výslech a závěrečná řeč v hlavním líčení a ve veřejném zasedání
§ 38 - Výkon trestu zrušení právnické osoby
§ 39 - Výkon trestu zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži
§ 40 - Výkon trestu zákazu přijímání dotací a subvencí
§ 41 - Výkon trestu uveřejnění rozsudku
ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PRÁVNÍM STYKU S CIZINOU
§ 42 - Dožádání
§ 43 - Převzetí a předávání trestních věcí
§ 44 - Uznání a výkon rozhodnutí ve vztahu k cizině
§ 45 - Uznání a výkon rozhodnutí o zajištění majetku nebo důkazního prostředku s členskými státy Evropské unie
§ 46 - Uznání a výkon rozhodnutí o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních s členskými státy Evropské unie
§ 47 - Uznání a výkon rozhodnutí ukládajících propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot s členskými státy Evropské unie
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 48  
Zavřít
MENU