375/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 65/2017 Sb. s účinností od 31. května 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

375

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách,
zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

 

Čl. I

 

        V § 10 odst.  1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 297/2008 Sb., se slova „zdravotní péči“ nahrazují slovy „zdravotní služby“ a slova „zdravotnická zařízení“ se nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

 

Čl. II

 

        V § 34 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., odstavec  5 včetně poznámek pod čarou č. 18a a 18b zní:

 

        „(5)  Zdravotní způsobilost osoby k nakládání s výbušninami posuzuje a lékařský posudek vydává v případě zaměstnance poskytovatel pracovnělékařských služeb18a), v ostatních případech registrující poskytovatel poskytující zdravotní služby v oboru všeobecné praktické lékařství18b).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 210/1990 Sb.
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o obecní policii
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 590/1992 Sb.
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o Armádě České republiky
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o dani silniční
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 161/1993 Sb.
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o výkonu vazby
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 307/1993 Sb.
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 60/1995 Sb.
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 14/1997 Sb.
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna atomového zákona
Čl. XXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o lihu
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 83/1998 Sb.
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o návykových látkách
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl. XXXIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o azylu
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o námořní plavbě
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 71/2000 Sb.
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna autorského zákona
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o zdravotnických prostředcích
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 132/2000 Sb.
Čl. XLIX  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona č. 149/2000 Sb.
Čl. L  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna krizového zákona
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o podpoře sportu
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna lázeňského zákona
Čl. LIX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o pohřebnictví
Čl. LX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
Čl. LXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. LXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
Čl. LXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. LXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
Čl. LXV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o válečných veteránech
Čl. LXVI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna služebního zákona
Čl. LXVII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna transplantačního zákona
Čl. LXVIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 290/2002 Sb.
Čl. LXIX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb.
Čl. LXX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 130/2003 Sb.
Čl. LXXI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Čl. LXXII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců
Čl. LXXIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 274/2003 Sb.
Čl. LXXIV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
Čl. LXXV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. LXXVI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pojistné smlouvě
Čl. LXXVII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 53/2004 Sb.
Čl. LXXVIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Čl. LXXIX  
ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Čl. LXXX  
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o rybářství
Čl. LXXXI  
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 121/2004 Sb.
Čl. LXXXII  
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. LXXXIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. LXXXIV  
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 422/2004 Sb.
Čl. LXXXV  
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. LXXXVI  
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 436/2004 Sb.
Čl. LXXXVII  
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých službách informační společnosti
Čl. LXXXVIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna školského zákona
Čl. LXXXIX  
ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna branného zákona
Čl. XC  
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XCI  
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XCII  
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Čl. XCIII  
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 381/2005 Sb.
Čl. XCIV  
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. XCV  
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 109/2006 Sb.
Čl. XCVI  
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XCVII  
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství
Čl. XCVIII  
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Čl. XCIX  
ČÁST STÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. C  
ČÁST STO PRVNÍ - Změna zákona č. 189/2006 Sb.
Čl. CI  
ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona č. 225/2006 Sb.
Čl. CII  
ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
Čl. CIII  
ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. CIV  
ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Čl. CV  
ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona č. 267/2006 Sb.
Čl. CVI  
ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Čl. CVII  
ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona č. 342/2006 Sb.
Čl. CVIII  
ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona č. 111/2007 Sb.
Čl. CIX  
ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o léčivech
Čl. CX  
ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 124/2008 Sb.
Čl. CXI  
ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence
Čl. CXII  
ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 189/2008 Sb.
Čl. CXIII  
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. CXIV  
ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 274/2008 Sb.
Čl. CXV  
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o lidských tkáních a buňkách
Čl. CXVI  
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 479/2008 Sb.
Čl. CXVII  
ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. CXVIII  
ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 227/2009 Sb.
Čl. CXIX  
ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona č. 73/2011 Sb.
Čl. CXX  
ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - ÚČINNOST
Čl. CXXI  
Zavřít
MENU