374/2011 Sb.Zákon o zdravotnické záchranné službě

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 374/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

374

 

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o zdravotnické záchranné službě

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby, povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí1) a krizových situací2) a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné služby.

 

§ 2

 

Základní ustanovení

 

        (1)  Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou3), v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno jinak, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Součástí zdravotnické záchranné služby jsou další činnosti stanovené tímto zákonem.

 

        (2)  Na poskytování zdravotnické záchranné služby se použijí ustanovení zákona o zdravotních službách, nestanoví-li tento zákon jinak.

 

§ 3

 

Vymezení některých pojmů

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Vymezení některých pojmů
§ 4 - Vymezení zdravotnické záchranné služby
§ 5 - Dostupnost zdravotnické záchranné služby
§ 6 - Součinnost poskytovatelů akutní lůžkové péče při poskytovaní zdravotnické záchranné služby
§ 7 - Traumatologický plán poskytovatele zdravotnické záchranné služby
§ 8 - Poskytovatel zdravotnické záchranné služby
§ 9 - Organizace zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotnické záchranné služby
§ 10 - Ředitelství
§ 11 - Zdravotnické operační středisko a pomocné operační středisko
§ 12 - Výjezdové základny
§ 13 - Výjezdové skupiny
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Pracoviště krizové připravenosti
§ 17 - Název poskytovatele zdravotnické záchranné služby a označení zařízení zdravotnické záchranné služby, dopravních prostředků a pracovních oděvů členů výjezdových skupin
§ 18 - Oprávnění a povinnosti členů výjezdových skupin
§ 19  
§ 20 - Činnosti k připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací
§ 21 - Zajištění letadel pro zdravotnickou záchrannou službu
§ 22 - Financování činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby
§ 23 - Působnost ministerstva
§ 24 - Působnost kraje
§ 25 - Přestupky
§ 26 - Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 27 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 28 - Další činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby
§ 29 - Využití jednotného evropského čísla tísňového volání
§ 30 - Zmocňovací ustanovení
§ 31 - Přechodná ustanovení
§ 32 - Účinnost
Zavřít
MENU