373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 202/2017 Sb. s účinností od 1. listopadu 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

373

 

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011
o specifických zdravotních službách

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Základní ustanovení

 

§ 1

 

        Tento zákon

 

a)   upravuje poskytování specifických zdravotních služeb a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) a práva a povinnosti dalších právnických a fyzických osob v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb,

b)   zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), stanoví obecné zásady radiační ochrany osob v souvislosti s lékařským ozářením, režim provádění radiologických postupů a činností zahrnujících lékařské ozáření a míru odpovědnosti poskytovatelů a zdravotnických pracovníků v souvislosti s těmito postupy a činnostmi a stanoví opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

§ 2

 

        (1)  Specifickými zdravotními službami se rozumí zdravotní služby poskytované podle tohoto zákona.

 

        (2)  Ustanovení zákona o zdravotních službách se v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb použijí, pokud tento zákon nestanoví jinak.

. . .

Obsah předpisu:
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2  
HLAVA II - ZDRAVOTNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK
Díl 1 - Asistovaná reprodukce
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
Díl 2 - Sterilizace
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
Díl 3 - Terapeutická kastrace, testikulární pulpektomie
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
Díl 4 - Změna pohlaví transsexuálních pacientů
§ 21  
§ 22  
§ 23  
Díl 5 - Psychochirurgické výkony
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
Díl 6 - Genetická vyšetření
§ 28  
§ 29  
§ 30  
Díl 7 - Odběry lidské krve a jejích složek, léčba krví nebo jejími složkami
§ 31 - Odběry lidské krve a jejích složek
§ 32 - Léčba krví nebo jejími složkami
HLAVA III - OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH POSTUPŮ POUŽITÍM METODY, KTERÁ DOSUD NEBYLA V KLINICKÉ PRAXI NA ŽIVÉM ČLOVĚKU ZAVEDENA
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
HLAVA IV - POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, POSUZOVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ
Díl 1 - Posudková péče a lékařské posudky
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49 - Společná ustanovení pro posudkovou péči a lékařské posudky
§ 50  
§ 51 - Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a sportu
§ 52  
Díl 2 - Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání
§ 53 - Pracovnělékařské služby
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59 - Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání
§ 60  
Díl 3 - Nemoci z povolání
Oddíl 1 - Posuzování a uznávání nemocí z povolání
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
Oddíl 2 - Povolení k uznávání nemocí z povolání
§ 66  
§ 67  
§ 68  
Díl 4 - Společná ustanovení pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci, pracovnělékařské služby a posuzování a uznávání nemocí z povolání u příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil a u vězněných osob
§ 69  
HLAVA V - LÉKAŘSKÉ OZÁŘENÍ A KLINICKÉ AUDITY
Díl 1 - Lékařské ozáření
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
Díl 2 - Klinické audity
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
HLAVA VI - OCHRANNÉ LÉČENÍ
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
HLAVA VII - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 90  
§ 91  
§ 92  
HLAVA VIII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 93 - Společná ustanovení
§ 94  
§ 95 - Zmocňovací ustanovení
§ 96 - Přechodná ustanovení
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100 - Účinnost
Zavřít
MENU