366/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 128 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

366

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

 

Čl. I

 

        Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 329/201, se mění takto:

 

        1.  V § 2 odst.  5 písmeno b) zní:

 

„b)   na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, nebo“.

 

        2.  V § 2 odst.  5 se doplňuje písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 59 zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. XI  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. XII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Zrušovací ustanovení
Čl. XV  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU