364/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Částka: 128 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 234/2014 Sb. s účinností od 6. listopadu 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

364

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti
Ministerstva práce a sociálních věcí

 

    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o nemocenském pojištění

 

Čl. I

 

        Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 13 odst.  1 se věta druhá zrušuje.

        2.  V § 18 odst.  1 části věty první za středníkem se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

        3.  V § 18 se odstavec  7 zrušuje.

Dosavadní odstavec  8 se označuje jako odstavec  7.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákoníku práce
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o obcích
Čl. XVI  
Čl. XVII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o krajích
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XX  
Čl. XXI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna služebního zákona
Čl. XXII  
Čl. XXIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XXIV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XXV  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
Čl. XXVI  
ČÁST OSMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXVII  
Zavřít
MENU