341/2011 Sb.Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

Částka: 120 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. listopadu 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 111/2019 Sb. s účinností od 24. dubna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

341

 

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

 

HLAVA I

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

 

§ 1

 

        (1)  Zřizuje se Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „inspekce“), která je ozbrojeným bezpečnostním sborem.

 

        (2)  V čele inspekce stojí ředitel inspekce (dále jen „ředitel“), kterého jmenuje a odvolává1) na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti předseda vlády, jemuž je ředitel z výkonu své funkce odpovědný.

 

        (3)  Úkoly inspekce plní příslušníci inspekce vykonávající v inspekci službu podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů1).

 

        (4)  Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Její příjmy a výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu. Ředitel plní funkci vedoucího organizační složky státu.

 

§ 2

 

        (1)  Úkolem inspekce je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ
HLAVA I - POSTAVENÍ A PŮSOBNOST GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI
§ 3 - Zdvořilost
§ 4 - Iniciativa
§ 5 - Přiměřenost postupu
§ 6 - Prokazování příslušnosti
§ 7 - Poučování
HLAVA III - SPOLUPRÁCE A DALŠÍ VZTAHY INSPEKCE
§ 8  
§ 9  
HLAVA IV - OMEZENÍ OSOBNÍ SVOBODY
§ 10  
§ 11 - Zajištění osoby
§ 12 - Cely
HLAVA V - POSTUP VE VZTAHU K VĚCEM
§ 13 - Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby
§ 14 - Držení a používání nebezpečných látek a věcí
§ 15 - Vstup do živnostenské provozovny
§ 16 - Zastavení a prohlídka dopravního prostředku
§ 17  
HLAVA VI - KRÁTKODOBÁ OCHRANA OSOBY
§ 18  
§ 19  
HLAVA VII - POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ
§ 20 - Obecné ustanovení
§ 21 - Donucovací prostředky
§ 22 - Obecné podmínky použití donucovacího prostředku
§ 23 - Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientace
§ 24 - Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu
§ 25 - Použití zbraně
§ 26 - Povinnosti příslušníka inspekce po použití donucovacího prostředku nebo zbraně
§ 27 - Zvláštní omezení
§ 28 - Zákrok pod jednotným velením
HLAVA VIII - PRÁCE S INFORMACEMI
§ 29 - Obecná ustanovení o zpracovávání informací
§ 30 - Podání vysvětlení
§ 31 - Pořizování záznamů
§ 32 - Prokázání totožnosti
§ 33  
§ 34 - Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace
§ 35 - Získávání informací z evidencí
§ 36 - Pátrání po hledaných osobách a věcech
§ 37 - Předávání informací
§ 38 - Získávání poznatků o trestné činnosti
§ 39 - Zájmové prostředí
§ 40  
§ 41 - Zkouška spolehlivosti
§ 42 - Podpůrné operativně pátrací prostředky
§ 43 - Zpracovávání osobních údajů při plnění úkolů inspekce
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Předávání nebo zpřístupňování osobních údajů
§ 48 - Zpracování osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie
§ 49 - Přístup k údajům Schengenského informačního systému a vkládání údajů do tohoto systému
§ 50 - Zveřejňování osobních údajů
§ 51 - Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů
§ 52 - Informování o osobních údajích a oprava nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů
§ 53  
HLAVA IX - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
§ 54  
HLAVA X - NÁHRADA ŠKODY A NÁHRADA ZA POSKYTNUTÍ VĚCNÉ POMOCI
§ 55  
HLAVA XI - KONTROLA
§ 56  
§ 57 - Kontrola činnosti inspekce
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 58  
§ 59  
HLAVA XIII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 60  
§ 61 - Dokumentace
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
HLAVA XIV - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
§ 72  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
§ 73  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o požární ochraně
§ 74  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 75  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
§ 76  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
§ 77  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 78  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
§ 79  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
§ 80  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o návykových látkách
§ 81  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
§ 82  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o azylu
§ 83  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
§ 84  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
§ 85  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o silničním provozu
§ 86  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
§ 87  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o finanční kontrole
§ 88  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna služebního zákona
§ 89  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců
§ 90  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
§ 91  
§ 92 - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
§ 93  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o inspekci práce
§ 94  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
§ 95  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákoníku práce
§ 96  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
§ 97  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 98  
Zavřít
MENU