274/2011 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

Částka: 097 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. září 2011 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 5. září 2011 Nabývá účinnosti: 23. září 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 476/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

274

VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2011
o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

 

        Česká národní banka stanoví podle § 35 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů k provedení § 7 odst. 7, § 8 odst. 3, § 10 odst. 5, § 11 odst. 3, § 12 odst. 6, § 14, § 17 odst. 1, § 18 odst. 2, § 21 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 33 odst. 7:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví

 

a)   počty tuzemských bankovek a mincí v souvislosti s požadavkem na jejich balení a způsob jejich balení (§ 7 odst. 7 zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“),

b)   standardy zpracování tuzemských bankovek a mincí (§ 7 odst. 7 zákona),

c)    popis míry opotřebení a poškození tuzemských bankovek a mincí nevhodných pro další oběh a způsob jejich předávání České národní bance (§ 8 odst. 3 zákona),

d)   postup při zadržování podezřelých bankovek a mincí a nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí, náležitosti potvrzení o jejich zadržení a postup při jejich předávání České národní bance (§ 9 odst. 3 a § 12 odst. 6 zákona),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - ZPŮSOBY BALENÍ TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - STANDARDY ZPRACOVÁNÍ TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ
§ 3 - Způsoby zpracování
§ 4 - Povinnosti osob při zpracování
§ 5  
ČÁST ČTVRTÁ - POPIS MÍRY OPOTŘEBENÍ A POŠKOZENÍ TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ NEVHODNÝCH PRO DALŠÍ OBĚH A ZPŮSOB JEJICH PŘEDÁVÁNÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE
§ 6 - Popis míry opotřebení a poškození tuzemských bankovek nevhodných pro další oběh
§ 7 - Popis míry opotřebení a poškození tuzemských mincí nevhodných pro další oběh
§ 8 - Způsob předávání tuzemských bankovek a mincí nevhodných pro další oběh České národní bance
ČÁST PÁTÁ - POSTUPY PŘI ZADRŽOVÁNÍ PODEZŘELÝCH BANKOVEK NEBO MINCÍ, NÁLEŽITOSTI POTVRZENÍ O JEJICH ZADRŽENÍ A POSTUP PŘI JEJICH PŘEDÁVÁNÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE
§ 9 - Postupy pro zadržování podezřelých bankovek nebo mincí
§ 10 - Zvláštní ustanovení pro zadržení podezřelých bankovek nebo mincí v neanonymním zařízení
§ 11 - Výsledek odborného posouzení a postup v případě zjištění pravosti zadržených bankovek nebo mincí
ČÁST ŠESTÁ - POSTUPY PŘI VÝMĚNĚ TUZEMSKÝCH BANKOVEK, KTERÉ NEJSOU CELÉ NEBO CELISTVÉ
§ 12  
ČÁST SEDMÁ - PODMÍNKY, ZA KTERÝCH LZE REPRODUKOVAT TUZEMSKÉ NEBO CIZOZEMSKÉ BANKOVKY A MINCE A VYRÁBĚT PŘEDMĚTY ÚPRAVOU JE NAPODOBUJÍCÍ
§ 13 - Reprodukce bankovky
§ 14 - Reprodukce mince
§ 15 - Nezaměnitelný materiál
ČÁST OSMÁ - VZORY FORMULÁŘŮ A POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Požadavky na řídicí a kontrolní systém úvěrové instituce provádějící pokladní operace a zpracovatele tuzemských bankovek a mincí v oblasti zpracování tuzemských bankovek a mincí
ČÁST DEVÁTÁ - ROZSAH, STRUKTURA, FORMA, ZPŮSOB A LHŮTY POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ZAŘÍZENÍCH A O ZPRACOVÁNÍ TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ
§ 19 - Lhůty poskytování informací o zařízeních
§ 20 - Informace o zpracování tuzemských bankovek a mincí
ČÁST DESÁTÁ - KURZY O ROZPOZNÁVÁNÍ BANKOVEK A MINCÍ PODEZŘELÝCH Z PADĚLÁNÍ NEBO POZMĚŇOVÁNÍ
§ 21 - Druhy a náplň kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování a obsah závěrečných testů
§ 22 - Organizační a technické předpoklady pro pořádání kurzů pověřenou osobou
§ 23 - Náležitosti osvědčení
ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 24  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 25  
Příloha č. 1 - VZOR Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí
Příloha č. 2 - Žádost o povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí
Příloha č. 3 - Oznámení zpracovatele tuzemských bankovek a mincí o změnách
Zavřít
MENU