272/2011 Sb.Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Částka: 097 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. září 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. srpna 2011 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 241/2018 Sb. s účinností od 9. listopadu 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

272

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2011
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

 

        Vláda nařizuje podle § 108 odst.  3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, k provedení § 30, 32 a § 34 odst.  1 tohoto zákona, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 21 písm.  a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), k provedení § 7 odst.  7 tohoto zákona:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

PŘEDMĚT ÚPRAVY

 

§ 1

 

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,

b)   hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb,

c)   hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb,

d)   způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
§ 2 - Vymezení základních pojmů
ČÁST DRUHÁ - HLUK NA PRACOVIŠTI
§ 3 - Ustálený a proměnný hluk
§ 4 - Impulsní hluk
§ 5 - Vysokofrekvenční hluk
§ 6 - Ultrazvuk
§ 7 - Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk
§ 8 - Hygienický limit hluku, infrazvuku a ultrazvuku na pracovištích pro jinou než osmihodinovou směnu
§ 9 - Hodnocení rizika hluku a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců
§ 10 - Minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku
ČÁST TŘETÍ - HLUK V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH, V CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORECH STAVEB A CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU
§ 11 - Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb
§ 12 - Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
ČÁST ČTVRTÁ - VIBRACE NA PRACOVIŠTÍCH
§ 13 - Přípustný expoziční limit vibrací
§ 14 - Hygienický limit vibrací pro jinou než osmihodinovou směnu
§ 15 - Průměrná expozice
§ 16 - Hygienické limity celkových vertikálních vibrací o kmitočtu nižším než 0,5 Hz
§ 17 - Hodnocení rizika vibrací a opatření k ochraně zdraví
ČÁST PÁTÁ - VIBRACE V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB A NA PRACOVIŠTÍCH
§ 18  
§ 19  
ČÁST ŠESTÁ - ZPŮSOB MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ
§ 20  
§ 21  
ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22 - Zrušovací ustanovení
§ 23 - Účinnost
Příloha č. 1 - Hladiny prahu slyšení LPS v decibelech v rozsahu středních kmitočtů třetinooktávových pásem ft 10 Hz až 160 Hz
Příloha č. 2 - Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
Příloha č. 3 - Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
Příloha č. 4 - Kritéria pro identifikaci impulsního hluku
Příloha č. 5 - Korekce na využití prostoru ve stavbách a v chráněném vnitřním prostoru staveb, denní dobu a povahu vibrací
Zavřít
MENU