245/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. srpna 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. července 2011 Nabývá účinnosti: 1. září 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 350/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

245

ZÁKON
ze dne 20. července 2011,
kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rostlinolékařské péči

 

Čl. I

 

        Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 102/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst.  1 úvodní část ustanovení zní: „Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie67) a upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob týkající se“.

Poznámka pod čarou č. 67 zní:

_______________________________

67)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS .“.

        2.  V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Rady 91/414/EHS z 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.“, věta „Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.“ a věta „Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem některých účinných látek.“ nahrazují větou „Směrnice Rady 2009/143/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2000/29/ES , pokud jde o zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o chemických látkách
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU