238/2011 Sb.Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Částka: 087 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. srpna 2011 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 10. srpna 2011 Nabývá účinnosti: 25. srpna 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 568/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

238

VYHLÁŠKA
ze dne 10. srpna 2011
o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku
v pískovištích venkovních hracích ploch

 

 

        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst.  1 k provedení § 6a odst.  6, § 6c odst.  2, § 6e, § 6f odst.  3, § 13 odst.  2, § 18 odst.  3 a § 82a odst.  5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 151/2011 Sb., (dále jen „zákon“):

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   pravidla monitorování a posuzování jakosti vody v přírodních koupalištích, hodnocení, klasifikaci, termíny, způsob a rozsah informování veřejnosti o jakosti vody v přírodním koupališti,

b)   hygienické limity mikrobiologických a fyzikálních ukazatelů jakosti vody v přírodním koupališti, ukazatele a limitní hodnoty rozmnožování sinic, pravidla sledování výskytu sinic a pravidla vizuální kontroly znečištění vody,

c)   metody, pravidla, četnost, termíny a rozsah laboratorní kontroly vody ke koupání v přírodním a umělém koupališti, vody ke sprchování nebo ochlazování, termíny předání protokolu o výsledku laboratorní kontroly jakosti vody a způsob prokázání rovnocennosti laboratorních metod a pravidel,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2 - Výklad pojmů
ČÁST DRUHÁ - POVRCHOVÁ VODA, VE KTERÉ NABÍZÍ SLUŽBU KOUPÁNÍ PROVOZOVATEL (PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ), A DALŠÍ POVRCHOVÉ VODY KE KOUPÁNÍ
§ 3 - Členění, vybavení a provoz
§ 4 - Obecná pravidla monitorování jakosti vody
§ 5 - Pravidla pro monitorování mikrobiologických ukazatelů
§ 6 - Pravidla pro sledování výskytu sinic
§ 7 - Pravidla pro provádění vizuální kontroly
§ 8 - Četnost monitorování jakosti vody
§ 9 - Posuzování a klasifikace mikrobiologických rozborů
§ 10 - Posuzování výskytu sinic
§ 11 - Souhrnné hodnocení
§ 12 - Rozsah a četnost informování veřejnosti
ČÁST TŘETÍ - STAVBY POVOLENÉ K ÚČELU KOUPÁNÍ NEBO NÁDRŽE KE KOUPÁNÍ, V NICHŽ JE VODA KE KOUPÁNÍ OBMĚŇOVÁNA ŘÍZENÝM PŘÍTOKEM A ODTOKEM PITNÉ VODY NEBO TRVALÝM PŘÍTOKEM A ODTOKEM CHEMICKY NEUPRAVOVANÉ PODZEMNÍ NEBO POVRCHOVÉ VODY, NEBO STAVBY POVOLENÉ K ÚČELU KOUPÁNÍ VYBAVENÉ SYSTÉMEM PŘÍRODNÍHO ZPŮSOBU ČIŠTĚNÍ VOD KE KOUPÁNÍ
§ 13 - Členění, vybavení a provoz
§ 14 - Pravidla pro monitorování
§ 15 - Hodnocení jakosti vody
ČÁST ČTVRTÁ - UMĚLÁ KOUPALIŠTĚ A SAUNY
§ 16 - Zdroj vody pro bazén umělého koupaliště
§ 17 - Hygienické požadavky na plavecké a koupelové bazény
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Další hygienické požadavky na koupelové bazény
§ 22 - Hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata
§ 23 - Hygienické požadavky na brouzdaliště
§ 24 - Hygienické požadavky na léčebné bazény
§ 25 - Recirkulace, úprava a dezinfekce vody
§ 26 - Jakost vody v bazénech umělých koupališť
§ 27 - Místa pro odběr vzorků vody
§ 28 - Kontrola a hodnocení jakosti vody v bazénu umělého koupaliště
§ 29  
§ 30 - Šatny umělých koupališť a saun
§ 31 - Sprchy a záchody umělých koupališť a saun
§ 32 - Úklid
§ 33 - Požadavky na mikroklimatické podmínky, osvětlení a vnitřní ovzduší bazénové haly
§ 34 - Prohřívárna sauny
§ 35 - Ochlazovna sauny
§ 36 - Odpočívárna sauny
§ 37 - Další požadavky na prostorové řešení sauny
§ 38 - Mikroklimatické podmínky saun
§ 39 - Čištění a úklid sauny
§ 40 - Písek v pískovištích venkovních hracích ploch
§ 41 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 42 - Zrušovací ustanovení
§ 43 - Účinnost
Příloha č. 1 - Mikrobiologické ukazatele jakosti vody v přírodních koupalištích
Příloha č. 2 - Pravidla pro zacházení se vzorky pro mikrobiologické rozbory vody v přírodních koupalištích
Příloha č. 3 - Posuzování a klasifikace vody ke koupání v přírodních koupalištích
Příloha č. 4 - Tabulka č. 1: Ukazatele a jejich limitní hodnoty pro přírodní koupaliště se zvýšenou pravděpodobností rozmnožení sinic Tabulka č. 2: Ukazatele a jejich limitní hodnoty pro přírodní koupaliště se zvýšeným rizikem vzniku masového rozvoje sinic Tabulka č. 3: Postup, pokud při předcházejícím hodnocení v probíhající kuopací sezóně byly překročeny limitní hodnoty pro III. stupeň
Příloha č. 5 - Postup pro vizuální sledování odpadu, dalšího znečištění a případného výskytu makroskopických řas v přírodních koupalištích
Příloha č. 6 - Pravidla pro souhrnné hodnocení jakosti vod v přírodních koupalištích
Příloha č. 7 - Požadavky na jakost vody v nádržích ke koupání a ve stavbách ke koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody
Příloha č. 8 - Požadavky na mikrobiologické a fyzikálně-chemické ukazatele jakosti vod v umělých koupalištích
Příloha č. 9 - Kontrola jakosti vody umělého koupaliště
Příloha č. 10 - Hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata, jejich provoz, obměnu, jakost vody a kontrolu jakosti vody
Příloha č. 11 - Stanovení intenzity recirkulace vody
Příloha č. 12 - Mikroklimatické požadavky, osvětlení a vnitřní ovzduší bazénové haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor
Příloha č. 13 - Mikroklimatické podmínky a osvětlení sauny
Příloha č. 14 - Tabulka č. 1: Hygienické limity pro vybrané indikátory mikrobiologického a parazitologického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách Tabulka č. 2: Hygienické limity vybraných chemických prvků
Zavřít
MENU