150/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. června 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 2011 Nabývá účinnosti: 22. června 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 300/2013 Sb. s účinností od 1. října 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

150

ZÁKON
ze dne 28. dubna 2011,
kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb.,
o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o Policii České republiky

 

Čl. I

 

        Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2, § 80 odst.  1 písm.  a) a v § 80 odst.  2 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

        2.  V § 34 se doplňuje odstavec  4, který zní:

 

        „(4)  Je-li věcí podle odstavce 1 nebo 2 omamná nebo psychotropní látka a je-li tento přestupek projednán v blokovém řízení, policie takovou látku zničí nebo zaeviduje k účelům podle § 38.“.

 

        3.  V § 60 odst.  2 se za větu první vkládá věta „Policie dále učiní nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozovaného informačního systému.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Vojenské policii
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU