136/2011 Sb.Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. května 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. dubna 2011 Nabývá účinnosti: 1. července 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 323/2016 Sb. s účinností od 18. října 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

136

 

ZÁKON
ze dne 27. dubna 2011
o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBĚH BANKOVEK A MINCÍ

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   ochranu tuzemských a cizozemských bankovek a mincí proti jejich padělání a pozměňování a

b)   další pravidla pro oběh tuzemských bankovek a tuzemských mincí, práva a povinnosti s tímto oběhem související, jakož i výkon veřejné správy v této oblasti.

 

§ 2

 

Vymezení základních pojmů

 

        (1)  Tuzemská bankovka je bankovka znějící na koruny české, vydaná Českou národní bankou, která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit; bankovka znějící na jinou měnu, která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit, je bankovka cizozemská.

 

        (2)  Tuzemská mince je mince znějící na koruny české, vydaná Českou národní bankou, která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit; mince znějící na jinou měnu, která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit, je mince cizozemská.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBĚH BANKOVEK A MINCÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3 - Vymezení některých dalších pojmů
§ 4 - Některé činnosti České národní banky při řízení oběhu bankovek a mincí
HLAVA II - OBĚH TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ
Díl 1 - Příjem a výměna tuzemských bankovek a mincí a jejich výdej a vracení do oběhu
§ 5 - Příjem tuzemských bankovek a mincí
§ 6 - Výměna tuzemských bankovek a mincí
§ 7 - Společná ustanovení pro příjem, výdej, vracení a výměnu tuzemských bankovek a mincí
Díl 2 - Nakládání s tuzemskými bankovkami a mincemi ve zvláštních případech
§ 8 - Nakládání s tuzemskými bankovkami a mincemi nevhodnými pro další oběh
§ 9 - Příjem poškozených tuzemských bankovek a mincí
§ 10 - Výměna poškozených tuzemských bankovek a mincí a poskytování náhrad za ně
Díl 3 - Nakládání s bankovkami a mincemi prostřednictvím technických zařízení
§ 11  
HLAVA III - OCHRANA TUZEMSKÝCH A CIZOZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ PŘED PADĚLÁNÍM A POZMĚŇOVÁNÍM
§ 12 - Nakládání s podezřelými bankovkami a mincemi
§ 13 - Ověřování pravosti bankovek a mincí Českou národní bankou
§ 14 - Reprodukce bankovek a mincí
HLAVA IV - ZPRACOVÁNÍ TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ A POVOLENÍ K ČINNOSTI ZPRACOVATELE TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
HLAVA V - DOHLED
§ 24 - Výkon dohledu
§ 25 - Opatření k nápravě
§ 26 - Řízení
§ 27 - Pořádková pokuta
HLAVA VI - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 28 - Správní delikty při zhotovení reprodukcí bankovek a mincí a předmětů, které je úpravou napodobují
§ 29 - Správní delikty proti peněžnímu oběhu
§ 30 - Ostatní správní delikty
§ 31 - Výše pokut
§ 32 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 33 - Odborný kurz
§ 34  
§ 35 - Zmocnění
§ 36 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České národní bance
§ 37  
ČÁST TŘETÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 38  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 39  
Zavřít
MENU