108/2011 Sb.Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

Částka: 041 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. dubna 2011 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 14. dubna 2011 Nabývá účinnosti: 1. května 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 78/2021 Sb. s účinností od 1. července 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

108

 

VYHLÁŠKA
ze dne 14. dubna 2011
o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

 

 

        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst.  1 písm.  a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

 

§ 1

 

Základní ustanovení

 

        (1)  Měření plynu se uskutečňuje v měřicím místě umožňujícím měření množství a případně tlaku plynu, regulaci průtoku plynu, měření fyzikálních a chemických parametrů plynu pro potřeby výpočtu jeho dodávky v kWh nebo MWh a přenos dat do dispečinků. Měřicí místo je zřizováno

 

a)   mezi přepravní soustavou a

1.   plynárenskou soustavou jiného státu,

2.   distribuční soustavou,

3.   výrobnou plynu,

4.   zásobníkem plynu,

5.   odběrným místem,

b)   mezi distribuční soustavou a

1.   plynárenskou soustavou jiného státu,

2.   jinou distribuční soustavou,

3.   výrobnou plynu, s výjimkou distribučních soustav, jimiž je distribuován jiný druh plynu než zemní plyn nebo biometan,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Druhy měřicích zařízení
§ 3 - Přiřazení příslušného typu měření
§ 4 - Interval měření plynu
§ 5 - Údaje z měření plynu
§ 6 - Podmínky pro měření plynu
§ 7 - Měřicí zařízení
§ 8 - Předávání výsledků měření a jejich uchovávání
§ 9 - Způsob stanovení výše náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přepravě, uskladňování, anebo distribuci plynu
§ 10 - Měření fyzikálních a chemických parametrů plynu
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - Přepočet objemových jednotek množství plynu na energii
Příloha č. 2 - Výpočet množství neoprávněně odebraného plynu
Příloha č. 3 - Výpočet množství neoprávněně odebraného plynu, pokud nejsou známy štítkové příkony a počty plynových spotřebičů
Příloha č. 4 - Vzorec pro výpočet maximální technicky dosažitelné hodinové dodávky plynu plynovodem
Příloha č. 5 - Předepsané hodnoty fyzikálních a chemických parametrů určujících kvalitu plynu
Zavřít
MENU