86/2011 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky

Částka: 032 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 1. dubna 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. března 2011 Nabývá účinnosti: 20. července 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 121/2022 Sb. s účinností od 5. prosince 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

86

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. března 2011

o technických požadavcích na hračky

 

        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm.  d), § 11 odst.  1, 2 a 9, § 11a odst.  2, § 12 a 13 zákona:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie4) a upravuje technické požadavky na hračky a podmínky pro jejich uvádění na trh.

 

§ 2

 

Hračky

 

        (1)  Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst.  1 písm.  a) zákona hračky. Pro účely tohoto nařízení se za hračku považuje výrobek navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let, včetně výrobku navrženého nebo určeného vedle hraní i k dalším účelům.

 

        (2)  Za hračky se nepovažují výrobky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

 

        (3)  Toto nařízení se nevztahuje na tyto hračky:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Hračky
§ 3 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - ČINNOSTI HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ
§ 4 - Výrobce
§ 5 - Zplnomocněný zástupce
§ 6 - Dovozce
§ 7 - Distributor
§ 8 - Identifikace hospodářských subjektů
ČÁST TŘETÍ - SHODA HRAČKY
§ 9 - Základní požadavky
§ 10 - Předpoklad shody hraček
§ 11 - Upozornění, instrukce a bezpečnostní informace
§ 12 - ES prohlášení o shodě
§ 13 - Pravidla a podmínky pro připojování označení CE
§ 14 - Podmínky pro použití hraček nesplňujících požadavky tohoto nařízení
ČÁST ČTVRTÁ - POSUZOVÁNÍ SHODY
§ 15 - Zhodnocení bezpečnosti
§ 16 - Příslušné postupy posouzení shody
§ 17 - ES přezkoušení typu
§ 18 - Technická dokumentace
ČÁST PÁTÁ - OZNAMOVÁNÍ SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY
§ 19 - Účinky oznámení
§ 20 - Požadavky na autorizované osoby
§ 21 - Předpoklad shody
§ 22 - Pobočky a subdodavatelé notifikovaných osob
§ 23 - Povinnosti týkající se činnosti notifikovaných osob
§ 24 - Informační povinnost notifikovaných osob
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 25 - Přechodná období
§ 26 - Zrušovací ustanovení
§ 27 - Účinnost
Příloha č. 1 - VÝROBKY, KTERÉ SE NEPOVAŽUJÍ ZA HRAČKY
Příloha č. 2 - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST
Příloha č. 3 - ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Příloha č. 4 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Příloha č. 5 - UPOZORNĚNÍ
Příloha č. 6 - POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 7 - ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU
Zavřít
MENU