73/2011 Sb.Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. března 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. února 2011 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 407/2023 Sb. s účinností od 1. června 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

73

ZÁKON
ze dne 9. února 2011
o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

 

§ 1

 

        (1)  Tímto zákonem se zřizuje Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“), stanoví se jeho organizační členění a úkoly. Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností. Úřad práce je účetní jednotkou.

 

        (2)  Sídlem Úřadu práce je Praha.

 

        (3)  Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) řídí Úřad práce a je jeho nadřízeným správním úřadem.

 

§ 2

 

        (1)  V Úřadu práce působí

 

a)   generální ředitelství,

b)   krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské pobočky“); součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.

 

        (2)  Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle jiného zákona1). Krajské pobočky a jejich územní obvody jsou uvedeny v příloze tohoto zákona.

 

        (3)  zrušen zákonem č. 250/2014 Sb. (účinnost: 1. ledna 2015)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Správní řízení
§ 6 - Přechodná ustanovení
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
§ 10  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
§ 11  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 12  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o kolektivním vyjednávání
§ 13  
ČÁST SEDMÁ - Změna živnostenského zákona
§ 14  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 15  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o bankách
§ 16  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 17  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 18  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
§ 19  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
§ 20  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
§ 21  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o zemědělství
§ 22  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
§ 23  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
§ 24  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
§ 25  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o investičních pobídkách
§ 26  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
§ 27  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
§ 28  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna služebního zákona
§ 29  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna školského zákona
§ 30  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o inspekci práce
§ 31  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách
§ 32  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
§ 33  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
§ 34  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
§ 35  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna insolvenčního zákona
§ 36  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
§ 37  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákoníku práce
§ 38  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
§ 39  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 40  
Příloha - Krajské pobočky a jejich územní obvody (k § 2 odst. 2)
Zavřít
MENU