61/2011 Sb.Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. března 2011 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 9. března 2011 Nabývá účinnosti: 15. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 3/2018 Sb. s účinností od 24. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

61

 

VYHLÁŠKA
ze dne 9. března 2011
o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

 

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3a odst.  11, § 4 odst.  15 písm.  a) a b), § 5 odst.  9 písm.  h), § 6 odst.  10 písm.  c) až f), § 19 odst.  15 písm.  l) a § 22 odst.  10 písm.  b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb. a zákona č. 300/2009 Sb., (dále jen „zákon“):

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby.

 

        (2)  Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   dílčím vzorkem dávka osiva nebo sadby odebraná z partie osiva nebo sadby při jednotlivém vzorkovacím úkonu,

b)   souhrnným vzorkem vzorek vzniklý sesypáním a promícháním všech dílčích vzorků odebraných z jedné partie,

c)   laboratorním vzorkem vzorek o předepsané minimální hmotnosti uvedené v příloze č. 5, určený k zaslání do zkušební laboratoře, tvořený buď celým souhrnným vzorkem, nebo vytvořený dělením ze souhrnného vzorku,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Postup při kontrole průvodních dokladů partie rozmnožovacího materiálu [K § 4 odst. 15 písm. b) a § 19 odst. 15 písm. l) zákona]
§ 3 - Technologické postupy a způsoby odběru vzorků a postup při zjištění heterogenity partie osiva [K § 3a odst.  11, § 4 odst.  15 písm.  a), § 6 odst.  10 písm.  c) a d) zákona]
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Postupy a metody hodnocení množitelských porostů, zkoušení rozmnožovacího materiálu, odběr vzorků pro srovnávací pokusy a zkoušky v rámci Evropské unie [K § 5 odst.  9 písm.  h), § 6 odst.  10 písm.  f) a e) a § 22 odst.  10 písm.  b) zákona]
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Přechodné ustanovení
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 1 - Technologické postupy a způsoby odběru vzorků osiva a sadby a postup při zjištění heterogenity partie osiva
Příloha č. 2 - Vzory formulářů a dokladů
Příloha č. 3 - Postup pro hodnocení množitelských porostů
Příloha č. 4 - Pravidla pro zakládání a vyhodnocování vegetačních zkoušek
Příloha č. 5 - Maximální hmotnost partie, minimální velikost laboratorních vzorků, zkušebních vzorků a vzorků na vegetační zkoušky
Zavřít
MENU