55/2011 Sb.Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Částka: 020 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. března 2011 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 1. března 2011 Nabývá účinnosti: 14. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 158/2022 Sb. s účinností od 1. července 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

55

 

VYHLÁŠKA
ze dne 1. března 2011
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

 

 

        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst.  2 písm.  e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   základní ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům, kterým jejich zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup umožňuje běžné aktivity denního života, jejichž riziko ohrožení základních životních funkcí, zejména dýchání, krevního oběhu, vědomí a vylučování, je minimální, a kteří jsou bez patologických změn psychického stavu, pokud není dále uvedeno jinak,

b)   specializovanou ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům, kterým jejich zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup výrazně omezuje běžné aktivity denního života, jejichž riziko narušení základních životních funkcí nebo jejich selhání je reálné, nebo kteří mají patologické změny psychického stavu, jež nevyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí; za specializovanou ošetřovatelskou péči se považuje také péče poskytovaná pacientům se závažnými poruchami imunity a pacientům v terminálním (konečném) stavu chronického onemocnění, kde se nepředpokládá resuscitace,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PO ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
§ 3 - Činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí
§ 4 - Všeobecná sestra
§ 5 - Porodní asistentka
§ 6 - Ergoterapeut
§ 7 - Radiologický asistent
§ 8 - Zdravotní laborant
§ 9 - Zdravotně-sociální pracovník
§ 10 - Optometrista
§ 11 - Ortoptista
§ 12 - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
§ 13 - Ortotik-protetik
§ 14 - Nutriční terapeut
§ 15 - Zubní technik
§ 16 - Dentální hygienistka
§ 17 - Zdravotnický záchranář
§ 18 - Farmaceutický asistent
§ 19 - Biomedicínský technik
§ 20 - Biotechnický asistent
§ 21 - Radiologický technik
§ 22 - Adiktolog
§ 23 - Psycholog ve zdravotnictví
§ 24 - Zrakový terapeut
§ 25 - Fyzioterapeut
§ 26 - Radiologický fyzik
§ 27 - Odborný pracovník v laboratorních metodách
§ 28 - Biomedicínský inženýr
§ 29 - Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
§ 30 - Zdravotnický asistent
§ 31 - Laboratorní asistent
§ 32 - Ortoticko-protetický technik
§ 33 - Nutriční asistent
§ 34 - Asistent zubního technika
§ 35 - Dezinfektor
§ 36 - Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
§ 37 - Ošetřovatel
§ 38 - Masér
§ 39 - Laboratorní pracovník
§ 40 - Zubní instrumentářka
§ 41 - Řidič dopravy nemocných a raněných
§ 42 - Autoptický laborant
§ 43 - Sanitář
ČÁST TŘETÍ - ČINNOSTI JINÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ
§ 44 - Činnosti jiného odborného pracovníka s odbornou způsobilostí
§ 45 - Absolvent magisterského jednooborového studijního oboru psychologie (psycholog)
§ 46 - Absolvent magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie (logoped)
§ 47 - Absolvent magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie (oftalmoped)
§ 48 - Absolvent studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření
§ 49 - Absolvent studijního oboru přírodovědného zaměření
§ 50 - Absolvent studijního oboru elektrotechnického zaměření
§ 51 - Absolvent studijního oboru sociálního zaměření (sociální pracovník)
§ 52 - Absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru arteterapie po absolvování studijního oboru vyšší nebo vysoké školy pedagogického, sociálního, zdravotnického, psychologického nebo uměleckého zaměření (arteterapeut)
§ 53 - Absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru pracovní terapie po získání středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou (pracovní terapeut)
ČÁST ČTVRTÁ - ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI
HLAVA I - VŠEOBECNÁ SESTRA SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 54 - Činnosti všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí
§ 55 - Sestra pro intenzivní péči
§ 56 - Sestra pro perioperační péči
§ 57 - Dětská sestra
§ 58 - Dětská sestra pro intenzivní péči
§ 59 - Komunitní sestra
§ 60 - Sestra pro péči v interních oborech
§ 61 - Sestra pro péči v chirurgických oborech
§ 62 - Audiologická sestra
§ 63 - Sestra pro nukleární medicínu
§ 64 - Sestra pro péči v psychiatrii
§ 65 - Sestra pro pracovně-lékařskou péči
§ 66 - Sestra pro transfuzní službu
§ 67 - Sestra pro klinickou perfuziologii
HLAVA II - PORODNÍ ASISTENTKA SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 68 - Činnosti porodní asistentky se specializovanou způsobilostí
§ 69 - Porodní asistentka pro perioperační péči
§ 70 - Porodní asistentka pro intenzivní péči
§ 71 - Porodní asistentka pro intenzivní péči v neonatologii
§ 72 - Porodní asistentka pro komunitní péči
HLAVA III - ERGOTERAPEUT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 73 - Činnosti ergoterapeuta se specializovanou způsobilostí
§ 74 - Ergoterapeut pro děti
§ 75 - Ergoterapeut pro dospělé
§ 76 - Ergoterapeut pro geriatrii
§ 77 - Ergoterapeut pro psychiatrii
§ 78 - Ergoterapeut pro neurologii
§ 79 - Ergoterapeut pro traumatologii, ortopedii a revmatologii
HLAVA IV - ZDRAVOTNÍ LABORANT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 80 - Činnosti zdravotního laboranta se specializovanou způsobilostí
§ 81 - Zdravotní laborant pro cytodiagnostiku
§ 82 - Zdravotní laborant pro klinickou biochemii
§ 83 - Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu
§ 84 - Zdravotní laborant pro histologii
§ 85 - Zdravotní laborant pro sexuologii a asistovanou reprodukci
§ 86 - Zdravotní laborant pro klinickou genetiku
§ 87 - Zdravotní laborant pro alergologii a klinickou imunologii
§ 88 - Zdravotní laborant pro mikrobiologii
§ 89 - Zdravotní laborant pro toxikologii
§ 90 - Zdravotní laborant pro vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví
HLAVA V - ZUBNÍ TECHNIK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 91 - Činnosti zubního technika se specializovanou způsobilostí
§ 92 - Zubní technik pro ortodoncii
§ 93 - Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady
HLAVA VI - ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 94 - Činnosti asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí
§ 95 - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro epidemiologii
§ 96 - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu dětí a mladistvých
§ 97 - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu obecnou a komunální
§ 98 - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu práce
§ 99 - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu výživy a předmětů běžného užívání
§ 100 - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii
HLAVA VII - FARMACEUTICKÝ ASISTENT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 101 - Činnosti farmaceutického asistenta se specializovanou způsobilostí
§ 102 - Farmaceutický asistent pro přípravu radiofarmak
§ 103 - Farmaceutický asistent pro farmaceutickou kontrolu
§ 104 - Farmaceutický asistent pro léčivé rostliny
§ 105 - Farmaceutický asistent pro zdravotnické prostředky
§ 106 - Farmaceutický asistent pro přípravu náročných lékových forem
§ 107 - Farmaceutický asistent pro specifické lékárenské činnosti
HLAVA VIII - ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 108 - Operátor zdravotnického operačního střediska
§ 109 - Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu
HLAVA IX - NUTRIČNÍ TERAPEUT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 110 - Činnosti nutričního terapeuta se specializovanou způsobilostí
§ 111 - Nutriční terapeut pro výživu dětí
§ 112 - Nutriční terapeut pro komunitní péči
§ 113 - Nutriční terapeut pro výživu v těžkých stavech
§ 114 - Nutriční terapeut pro výživu dospělých
HLAVA X - BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 115 - Činnosti biomedicínského technika se specializovanou způsobilostí
§ 116 - Klinický technik
§ 117 - Klinický technik pro diagnostické zdravotnické přístroje
§ 118 - Klinický technik pro laboratorní zdravotnické přístroje
§ 119 - Klinický technik pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje
§ 120 - Klinický technik pro terapeutické zdravotnické přístroje
§ 121 - Klinický technik pro perfuziologii
HLAVA XI - PSYCHOLOG SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 122 - Klinický psycholog
§ 123 - Dětský klinický psycholog
HLAVA XII - LOGOPED SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 124 - Klinický logoped
HLAVA XIII - ZRAKOVÝ TERAPEUT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 125 - Klinický zrakový terapeut
HLAVA XIV - FYZIOTERAPEUT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 126 - Odborný fyzioterapeut
§ 127 - Odborný fyzioterapeut pro neurologii
§ 128 - Odborný fyzioterapeut pro vnitřní lékařství
§ 129 - Odborný fyzioterapeut pro chirurgické obory a traumatologii
§ 130 - Odborný fyzioterapeut pro neonatologii a pediatrii
HLAVA XV - RADIOLOGICKÝ FYZIK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 131 - Klinický radiologický fyzik
HLAVA XVI - ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 132 - Činnosti bioanalytika
§ 133 - Bioanalytik pro klinickou hematologii a transfuzní službu
§ 134 - Bioanalytik pro klinickou biochemii
§ 135 - Bioanalytik pro alergologii a klinickou imunologii
§ 136 - Bioanalytik pro nukleární medicínu
§ 137 - Bioanalytik pro ochranu a podporu veřejného zdraví
§ 138 - Bioanalytik pro soudní toxikologii
§ 139 - Bioanalytik pro mikrobiologii
§ 140 - Bioanalytik pro klinickou genetiku
§ 141 - Klinický antropolog
§ 142 - Klinický embryolog
§ 143 - Specialista pro přípravu radiofarmak
HLAVA XVII - BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 144 - Činnosti biomedicínského inženýra se specializovanou způsobilostí
§ 145 - Klinický inženýr pro analýzu a zpracování biosignálů
§ 146 - Klinický inženýr pro diagnostické zdravotnické přístroje
§ 147 - Klinický inženýr pro laboratorní zdravotnické přístroje
§ 148 - Klinický inženýr pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje
§ 149 - Klinický inženýr pro terapeutické zdravotnické přístroje
§ 150 - Klinický inženýr pro perfuziologii
§ 151 - Klinický inženýr
HLAVA XVIII - ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 152 - Činnosti odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí
§ 153 - Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro epidemiologii
§ 154 - Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu dětí a mladistvých
§ 155 - Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu obecnou a komunální
§ 156 - Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu práce
§ 157 - Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu výživy a předmětů běžného užívání
§ 158 - Činnosti odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii
HLAVA XIX - ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V OBORU ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ
§ 159 - Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví
HLAVA XX - RADIOLOGICKÝ ASISTENT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 160 - Činnosti radiologického asistenta se specializovanou způsobilostí
§ 161 - Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku
§ 162 - Odborný radiologický asistent pro radioterapii
§ 163 - Odborný radiologický asistent pro nukleární medicínu
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 164  
ČÁST ŠESTÁ - ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 165 - Účinnost
Zavřít
MENU