55/2011 Sb.Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Částka: 020 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. března 2011 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 1. března 2011 Nabývá účinnosti: 14. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 2/2016 Sb. s účinností od 18. ledna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

55

VYHLÁŠKA
ze dne 1. března 2011
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

 

 

        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst.  2 písm.  e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   ošetřovatelskou péčí soubor odborných činností zaměřených na udržení, podporu a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin nebo v souvislosti s těhotenstvím a porodem, rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti; její součástí je také péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti,

b)   základní ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče podle písmene a) poskytovaná pacientům, kterým jejich zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup umožňuje běžné aktivity denního života, jejichž riziko ohrožení základních životních funkcí, zejména dýchání, krevního oběhu, vědomí a vylučování, je minimální, a kteří jsou bez patologických změn psychického stavu, pokud není dále uvedeno jinak,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PO ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
§ 3 - Činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí
§ 4 - Všeobecná sestra
§ 5 - Porodní asistentka
§ 6 - Ergoterapeut
§ 7 - Radiologický asistent
§ 8 - Zdravotní laborant
§ 9 - Zdravotně-sociální pracovník
§ 10 - Optometrista
§ 11 - Ortoptista
§ 12 - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
§ 13 - Ortotik-protetik
§ 14 - Nutriční terapeut
§ 15 - Zubní technik
§ 16 - Dentální hygienistka
§ 17 - Zdravotnický záchranář
§ 18 - Farmaceutický asistent
§ 19 - Biomedicínský technik
§ 20 - Biotechnický asistent
§ 21 - Radiologický technik
§ 22 - Adiktolog
§ 23 - Psycholog ve zdravotnictví
§ 24 - Zrakový terapeut
§ 25 - Fyzioterapeut
§ 26 - Radiologický fyzik
§ 27 - Odborný pracovník v laboratorních metodách
§ 28 - Biomedicínský inženýr
§ 29 - Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
§ 30 - Zdravotnický asistent
§ 31 - Laboratorní asistent
§ 32 - Ortoticko-protetický technik
§ 33 - Nutriční asistent
§ 34 - Asistent zubního technika
§ 35 - Dezinfektor
§ 36 - Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
§ 37 - Ošetřovatel
§ 38 - Masér
§ 39 - Laboratorní pracovník
§ 40 - Zubní instrumentářka
§ 41 - Řidič dopravy nemocných a raněných
§ 42 - Autoptický laborant
§ 43 - Sanitář
ČÁST TŘETÍ - ČINNOSTI JINÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ
§ 44 - Činnosti jiného odborného pracovníka s odbornou způsobilostí
§ 45 - Absolvent magisterského jednooborového studijního oboru psychologie (psycholog)
§ 46 - Absolvent magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie (logoped)
§ 47 - Absolvent magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie (oftalmoped)
§ 48 - Absolvent studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření
§ 49 - Absolvent studijního oboru přírodovědného zaměření
§ 50 - Absolvent studijního oboru elektrotechnického zaměření
§ 51 - Absolvent studijního oboru sociálního zaměření (sociální pracovník)
§ 52 - Absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru arteterapie po absolvování studijního oboru vyšší nebo vysoké školy pedagogického, sociálního, zdravotnického, psychologického nebo uměleckého zaměření (arteterapeut)
§ 53 - Absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru pracovní terapie po získání středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou (pracovní terapeut)
ČÁST ČTVRTÁ - ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI
HLAVA I - VŠEOBECNÁ SESTRA SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 54 - Činnosti všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí
§ 55 - Sestra pro intenzivní péči
§ 56 - Sestra pro perioperační péči
§ 57 - Dětská sestra
§ 58 - Dětská sestra pro intenzivní péči
§ 59 - Komunitní sestra
§ 60 - Sestra pro péči v interních oborech
§ 61 - Sestra pro péči v chirurgických oborech
§ 62 - Audiologická sestra
§ 63 - Sestra pro nukleární medicínu
§ 64 - Sestra pro péči v psychiatrii
§ 65 - Sestra pro pracovně-lékařskou péči
§ 66 - Sestra pro transfuzní službu
§ 67 - Sestra pro klinickou perfuziologii
HLAVA II - PORODNÍ ASISTENTKA SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 68 - Činnosti porodní asistentky se specializovanou způsobilostí
§ 69 - Porodní asistentka pro perioperační péči
§ 70 - Porodní asistentka pro intenzivní péči
§ 71 - Porodní asistentka pro intenzivní péči v neonatologii
§ 72 - Porodní asistentka pro komunitní péči
HLAVA III - ERGOTERAPEUT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 73 - Činnosti ergoterapeuta se specializovanou způsobilostí
§ 74 - Ergoterapeut pro děti
§ 75 - Ergoterapeut pro dospělé
§ 76 - Ergoterapeut pro geriatrii
§ 77 - Ergoterapeut pro psychiatrii
§ 78 - Ergoterapeut pro neurologii
§ 79 - Ergoterapeut pro traumatologii, ortopedii a revmatologii
HLAVA IV - ZDRAVOTNÍ LABORANT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 80 - Činnosti zdravotního laboranta se specializovanou způsobilostí
§ 81 - Zdravotní laborant pro cytodiagnostiku
§ 82 - Zdravotní laborant pro klinickou biochemii
§ 83 - Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu
§ 84 - Zdravotní laborant pro histologii
§ 85 - Zdravotní laborant pro sexuologii a asistovanou reprodukci
§ 86 - Zdravotní laborant pro klinickou genetiku
§ 87 - Zdravotní laborant pro alergologii a klinickou imunologii
§ 88 - Zdravotní laborant pro mikrobiologii
§ 89 - Zdravotní laborant pro toxikologii
§ 90 - Zdravotní laborant pro vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví
HLAVA V - ZUBNÍ TECHNIK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 91 - Činnosti zubního technika se specializovanou způsobilostí
§ 92 - Zubní technik pro ortodoncii
§ 93 - Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady
HLAVA VI - ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 94 - Činnosti asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí
§ 95 - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro epidemiologii
§ 96 - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu dětí a mladistvých
§ 97 - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu obecnou a komunální
§ 98 - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu práce
§ 99 - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu výživy a předmětů běžného užívání
§ 100 - Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii
HLAVA VII - FARMACEUTICKÝ ASISTENT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 101 - Činnosti farmaceutického asistenta se specializovanou způsobilostí
§ 102 - Farmaceutický asistent pro přípravu radiofarmak
§ 103 - Farmaceutický asistent pro farmaceutickou kontrolu
§ 104 - Farmaceutický asistent pro léčivé rostliny
§ 105 - Farmaceutický asistent pro zdravotnické prostředky
§ 106 - Farmaceutický asistent pro přípravu náročných lékových forem
§ 107 - Farmaceutický asistent pro specifické lékárenské činnosti
HLAVA VIII - ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 108 - Operátor zdravotnického operačního střediska
§ 109 - Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu
HLAVA IX - NUTRIČNÍ TERAPEUT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 110 - Činnosti nutričního terapeuta se specializovanou způsobilostí
§ 111 - Nutriční terapeut pro výživu dětí
§ 112 - Nutriční terapeut pro komunitní péči
§ 113 - Nutriční terapeut pro výživu v těžkých stavech
§ 114 - Nutriční terapeut pro výživu dospělých
HLAVA X - BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 115 - Činnosti biomedicínského technika se specializovanou způsobilostí
§ 116 - Klinický technik
§ 117 - Klinický technik pro diagnostické zdravotnické přístroje
§ 118 - Klinický technik pro laboratorní zdravotnické přístroje
§ 119 - Klinický technik pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje
§ 120 - Klinický technik pro terapeutické zdravotnické přístroje
§ 121 - Klinický technik pro perfuziologii
HLAVA XI - PSYCHOLOG SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 122 - Klinický psycholog
§ 123 - Dětský klinický psycholog
HLAVA XII - LOGOPED SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 124 - Klinický logoped
HLAVA XIII - ZRAKOVÝ TERAPEUT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 125 - Klinický zrakový terapeut
HLAVA XIV - FYZIOTERAPEUT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 126 - Odborný fyzioterapeut
§ 127 - Odborný fyzioterapeut pro neurologii
§ 128 - Odborný fyzioterapeut pro vnitřní lékařství
§ 129 - Odborný fyzioterapeut pro chirurgické obory a traumatologii
§ 130 - Odborný fyzioterapeut pro neonatologii a pediatrii
HLAVA XV - RADIOLOGICKÝ FYZIK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 131 - Klinický radiologický fyzik
HLAVA XVI - ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 132 - Činnosti bioanalytika
§ 133 - Bioanalytik pro klinickou hematologii a transfuzní službu
§ 134 - Bioanalytik pro klinickou biochemii
§ 135 - Bioanalytik pro alergologii a klinickou imunologii
§ 136 - Bioanalytik pro nukleární medicínu
§ 137 - Bioanalytik pro ochranu a podporu veřejného zdraví
§ 138 - Bioanalytik pro soudní toxikologii
§ 139 - Bioanalytik pro mikrobiologii
§ 140 - Bioanalytik pro klinickou genetiku
§ 141 - Klinický antropolog
§ 142 - Klinický embryolog
§ 143 - Specialista pro přípravu radiofarmak
HLAVA XVII - BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 144 - Činnosti biomedicínského inženýra se specializovanou způsobilostí
§ 145 - Klinický inženýr pro analýzu a zpracování biosignálů
§ 146 - Klinický inženýr pro diagnostické zdravotnické přístroje
§ 147 - Klinický inženýr pro laboratorní zdravotnické přístroje
§ 148 - Klinický inženýr pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje
§ 149 - Klinický inženýr pro terapeutické zdravotnické přístroje
§ 150 - Klinický inženýr pro perfuziologii
§ 151 - Klinický inženýr
HLAVA XVIII - ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 152 - Činnosti odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí
§ 153 - Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro epidemiologii
§ 154 - Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu dětí a mladistvých
§ 155 - Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu obecnou a komunální
§ 156 - Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu práce
§ 157 - Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu výživy a předmětů běžného užívání
§ 158 - Činnosti odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii
HLAVA XIX - ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V OBORU ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ
§ 159 - Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví
HLAVA XX - RADIOLOGICKÝ ASISTENT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 160 - Činnosti radiologického asistenta se specializovanou způsobilostí
§ 161 - Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku
§ 162 - Odborný radiologický asistent pro radioterapii
§ 163 - Odborný radiologický asistent pro nukleární medicínu
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 164  
ČÁST ŠESTÁ - ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 165 - Účinnost
Zavřít
MENU