408/2010 Sb.Zákon o finančním zajištění

Částka: 145 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 204/2017 Sb. s účinností od 3. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

408

 

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2010
o finančním zajištění

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje postup při zajišťování pohledávek na základě smlouvy, kterou se sjednává finanční zajištění, osoby oprávněné sjednat finanční zajištění, jejich práva a povinnosti a některé další otázky s finančním zajištěním související.

 

§ 2

 

Vymezení některých pojmů

 

        V tomto zákoně se rozumí

 

a)   pohledávkou finančního charakteru pohledávka ze smluv, jejichž předmětem jsou peněžní prostředky, investiční nástroje, povolenky na emise skleníkových plynů2) nebo komodity3), jakož i práva a pohledávky s těmito smlouvami související,

b)   repo obchodem prodej finančních nástrojů se současně sjednanou zpětnou koupí a koupě finančních nástrojů se současně sjednaným zpětným prodejem,

c)   finančním nástrojem investiční cenný papír, cenný papír kolektivního investování nebo nástroj peněžního trhu,

d)   pohledávkou na výplatu peněz pohledávka na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně nebo obdobná pohledávka na výplatu peněžních prostředků,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Účel finančního zajištění
§ 4 - Právní povaha finančního zajištění
ČÁST DRUHÁ - FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
HLAVA I - PŘEDMĚT FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ, POHLEDÁVKA FINANČNÍHO CHARAKTERU A OSOBY OPRÁVNĚNÉ SJEDNAT FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
§ 5 - Finanční kolaterál
§ 6 - Pohledávka finančního charakteru
§ 7 - Osoby oprávněné sjednat finanční zajištění
HLAVA II - SJEDNÁNÍ A VZNIK FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ
§ 8 - Sjednání finančního zajištění
§ 9 - Vznik finančního zajištění
§ 10 - Seznam úvěrových pohledávek
HLAVA III - NAKLÁDÁNÍ SE ZASTAVENÝM FINANČNÍM KOLATERÁLEM
§ 11 - Základní ustanovení
§ 12 - Zástavní právo při nakládání se zastaveným finančním kolaterálem
§ 13 - Nahrazení zastaveného finančního kolaterálu
HLAVA IV - VÝMĚNA POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO KOLATERÁLU, OMEZENÍ ROZSAHU ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NĚMU, VRÁCENÍ JEHO ČÁSTI A DOPLNĚNÍ ZAJIŠTĚNÍ
§ 14  
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
§ 15 - Smluvní ujednání pro účely zajištění jiných pohledávek finančního charakteru
§ 16 - Smluvní ujednání v případě plnění dluhu ve splátkách
HLAVA VI - VÝKON PRÁVA NA USPOKOJENÍ Z FINANČNÍHO KOLATERÁLU
§ 17 - Způsob výkonu práva na uspokojení z finančního kolaterálu
§ 18 - Použití jiných právních předpisů k výkonu práva na uspokojení z finančního kolaterálu
ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
§ 19 - Účinky nabytí pohledávky příjemcem na závazek dlužníka
§ 20 - Vzdání se práva na započtení
§ 21 - Vyloučení účinků některých úkonů soudu nebo správního orgánu
§ 22 - Vztah k některým ustanovením předpisů občanského a obchodního práva
§ 23 - Ochrana právního postavení dlužníka pro případ úvěrové pohledávky zahrnuté do finančního kolaterálu
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÉ A ÚČINNOST
§ 24 - Přechodné ustanovení
§ 25 - Účinnost
Zavřít
MENU