348/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 128 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. listopadu 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 119/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2011
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 119/2011 Sb. s účinností od 6. května 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

348

ZÁKON
ze dne 12. listopadu 2010,
kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spoření

Čl. I

 

        Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 9 odst.  3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , v letech 2011 a 2012 nejvýše 25 %“.

        2.  V § 9 odst.  3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , v letech 2011 a 2012 30 % tohoto součtu“.

        3.  V § 10 odst.  2 se číslo „15“ nahrazuje číslem „10“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU