160/2010 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. května 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 7. června 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

160

ZÁKON
ze dne 22. dubna 2010,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu
a Rady o ratingových agenturách

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu


Čl. I

 

        Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 420/2009 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

 

        „(2)  Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství o ratingových agenturách2a) (dále jen „nařízení o ratingových agenturách“), podmínky činnosti ratingové agentury, která má sídlo na území České republiky, vydávání ratingů a působnost a pravomoci České národní banky v oblasti vymezené nařízením o ratingových agenturách.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o bankách
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nadacích a nadačních fondech
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XV  
Zavřít
MENU