145/2010 Sb.Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. května 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 257/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 43/2013 Sb. s účinností od 25. února 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

145

ZÁKON
ze dne 21. dubna 2010
o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje některá práva a povinnosti související se spotřebitelským úvěrem. Spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem.

 

§ 2

 

        Tento zákon se nevztahuje na odloženou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční službu

 

a)   poskytnutou pro účely bydlení, v níž je pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti a jejímž účelem je

 

1.   nabytí vlastnického práva k nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti nebo výstavba nemovitosti,

2.   úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu či rodinného domu,

3.   změna stavby2) nebo její připojení k veřejným sítím,

4.   úhrada nákladů spojených se získáním půjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s účelem uvedeným v bodech 1 až 3, nebo

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Vymezení některých pojmů
§ 4 - Informační povinnosti
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Důsledky porušení informační povinnosti
§ 9 - Posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr
§ 10 - Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr
§ 11 - Odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
§ 12 - Výpověď spotřebitelského úvěru
§ 13  
§ 14 - Smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru
§ 15 - Předčasné splacení spotřebitelského úvěru
§ 16 - Překročení
§ 17 - Některá ustanovení týkající se zprostředkovatelů
§ 18 - Platby směnkou nebo šekem
§ 19 - Dozor nad dodržováním zákona
§ 20 - Správní delikty
§ 21  
§ 22 - Společná ustanovení
§ 23 - Přechodná ustanovení
§ 24 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
§ 25  
§ 26 - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci
§ 27  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České národní bance
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 29  
Příloha č. 1 - POVINNÉ INFORMACE V REKLAMĚ
Příloha č. 2 - POVINNÉ INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY, VE KTERÉ SE SJEDNÁVÁ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
Příloha č. 3 - POVINNÉ INFORMACE VE SMLOUVĚ, VE KTERÉ SE SJEDNÁVÁ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
Příloha č. 4 - POVINNÉ INFORMACE PO DOBU TRVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU VE FORMĚ MOŽNOSTI PŘEČERPÁNÍ
Příloha č. 5 - VÝPOČET ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBY NÁKLADŮ NA SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
Příloha č. 6 - FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
Příloha č. 7 - FORMULÁŘ PRO INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU POSKYTOVANÉM VE FORMĚ MOŽNOSTI PŘEČERPÁNÍ A ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ NOVÉ SMLOUVY, KTEROU SE ODKLÁDÁ PLATBA NEBO MĚNÍ ZPŮSOB SPLÁCENÍ
Zavřít
MENU