133/2010 Sb.Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)

Částka: 048 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. května 2010 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 5. května 2010 Nabývá účinnosti: 1. června 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 516/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 278/2011 Sb. s účinností od 1. října 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

133

VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2010
o požadavcích na pohonné hmoty,
o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci
(vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), (dále jen „zákon“) k provedení § 3 odst.  2, § 4 odst.  1, § 5 odst.  6 a § 7 odst.  3 zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

 

       a) požadavky na jakost pohonných hmot,
       b) způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot,
       c) evidenci pohonných hmot.

 

        (2)  Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES .

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Jakost pohonných hmot
§ 4 - Způsob sledování složení a jakosti pohonných hmot
§ 5 - Ukazatele jakosti pohonných hmot
§ 6 - Aditiva
§ 7 - Monitorování složení a jakosti pohonných hmot
§ 8 - Evidence pohonných hmot
§ 9 - Doložka vzájemného uznávání
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - UKAZATELE JAKOSTI MOTOROVÉHO BENZINU1) - ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE PRO PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÝMI MOTORY
Příloha č. 2 - UKAZATELE JAKOSTI MOTOROVÉ NAFTY1), 2) - ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE PRO PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ VZNĚTOVÝMI MOTORY
Příloha č. 3 - UKAZATELE JAKOSTI CNG
Příloha č. 4 - MINIMÁLNÍ POČET ODEBRANÝCH VZORKŮ POHONNÝCH HMOT ZA ROK PRO POSOUZENÍ JEJICH JAKOSTI
Příloha č. 5 - UKAZATELE JAKOSTI OSTATNÍCH POHONNÝCH HMOT
Příloha č. 6 - ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI POHONNÝCH HMOT
Příloha č. 7 - PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉHO BENZINU
Příloha č. 8 - PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉ NAFTY
Příloha č. 9 - PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU1) O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI FAME2)
Příloha č. 10 - PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU1) O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI SMĚSNÉ MOTOROVÉ NAFTY2)
Příloha č. 11 - PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI LPG
Příloha č. 12 - PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU1) O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI CNG
Příloha č. 13 - PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI ETHANOLU E85
Příloha č. 14 - ÚDAJE O POHONNÝCH HMOTÁCH PRO ÚČELY JEJICH EVIDENCE
Příloha č. 15 - ÚDAJE O PRODEJI POHONNÝCH HMOT NA ČERPACÍCH STANICÍCH PRO ÚČELY JEJICH EVIDENCE
Zavřít
MENU