132/2010 Sb.Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. května 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 1. června 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 242/2022 Sb. s účinností od 15. září 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

132

ZÁKON
ze dne 13. dubna 2010
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů
(zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   audiovizuální mediální službou na vyžádání služba informační společnosti2), za kterou má redakční odpovědnost poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání a jejímž hlavním účelem nebo hlavním účelem její oddělitelné části je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a která umožňuje sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání (dále jen „katalog pořadů“),

b)   pořadem pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která bez ohledu na svou délku představuje jednotlivou položku v katalogu pořadů a jejíž podoba a obsah jsou srovnatelné s podobou a obsahem televizního vysílání, zejména celovečerní film, videoklip, záznam sportovní události, situační komedie, dokumentární pořad, pořad pro děti nebo původní tvorba,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Působnost zákona
§ 4 - Působnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
§ 5 - Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
§ 6 - Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
§ 7 - Podpora evropské tvorby
§ 8 - Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání týkající se audiovizuálních obchodních sdělení
§ 9 - Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti se sponzorovanými audiovizuálními mediálními službami na vyžádání a pořady
§ 10 - Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání při umístění produktu
§ 11 - Opatření k nápravě
§ 12 - Správní delikty
§ 13 - Společná ustanovení o správních deliktech
§ 14  
§ 15 - Společná a přechodná ustanovení
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
§ 20  
§ 21 - Přechodná ustanovení
§ 49 - Povinnosti při zařazování reklam a teleshoppingu do vysílání
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích
§ 22  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
§ 23  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 24  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o České televizi
§ 25  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 26  
Zavřít
MENU