417/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 135 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. listopadu 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 134/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 179/2010 Sb. s účinností od 15. září 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

417

ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2009,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o veřejných zakázkách


Čl. I

 

        Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 18 odst.  1 písmeno d) zní:

 

       „d) jejich předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji19), s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje,“.

 

        2.  V § 42 odst.  1 se slova „§ 146 odst.  2“ nahrazují slovy „§ 146 odst.  3“.

 

        3.  V § 43 odst.  5 se za slova „§ 118“ vkládají slova „odst.  1“.

 

        4.  V § 52 se doplňuje odstavec  4, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU