416/2009 Sb.Zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

Částka: 135 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. listopadu 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 465/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

416

 

ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2009
o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

POSTUPY PRO URYCHLENÍ PŘÍPRAVY A POVOLOVÁNÍ VYBRANÝCH STAVEB A NÁSLEDNÉHO SOUDNÍHO PŘEZKUMU

 

§ 1

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie24) a upravuje postupy při přípravě a povolování staveb dopravní, vodní, energetické a těžební infrastruktury, infrastruktury pro ukládání oxidu uhličitého, infrastruktury elektronických komunikací a strategických investičních staveb, při získávání práv k pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění uvedených staveb a uvádění těchto staveb do užívání s cílem urychlit jejich majetkoprávní přípravu, povolování a následný soudní přezkum správních rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami. Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie10) výkon státní správy a postup při povolování projektů společného zájmu.

 

        (2)  Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí

 

a)   stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související,

b)   stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související,

c)   infrastruktura pro vodní dopravu uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 7  
Zavřít
MENU