416/2009 Sb.Zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

Částka: 135 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. listopadu 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 178/2014 Sb. s účinností od 13. září 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

416

ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2009
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ
INFRASTRUKTURY


§ 1

 

        (1)  Tento zákon upravuje postup v souvislosti s urychlením výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

 

        (2)  Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavby dopravní infrastruktury1) a stavby s nimi související (dále jen „dopravní infrastruktura“) umisťované v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby vymezené v územně plánovací dokumentaci.

 

        (3)  Vodní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba vodního díla umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi.

 

        (4)  Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby zařízení elektrizační soustavy a plynárenské soustavy podle jiného zákona zřizované ve veřejném zájmu5), pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje nebo zásadami územního rozvoje kraje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 7  
Zavřít
MENU