410/2009 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Částka: 133 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. listopadu 2009 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 11. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 310/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

410

 

VYHLÁŠKA
ze dne 11. listopadu 2009,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

 

        Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst.  1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst.  8 a § 24 odst.  5 tohoto zákona:

ČÁST PRVNÍ

 

PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST


§ 1

 

        Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

 

a)   rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,

b)   uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání, označování a obsahového vymezení podrozvahových účtů,

c)    uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce,

d)   uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, včetně informací o nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků,

e)   uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu,

f)    směrnou účtovou osnovu,

g)   účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby a použití rezerv,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
HLAVA I - ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
§ 3 - Části účetní závěrky a označování jejich položek
§ 4 - Rozvaha
§ 5 - Výkaz zisku a ztráty
§ 6 - Přehled o peněžních tocích
§ 7 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
§ 8 - Příloha
§ 9 - Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
§ 10 - Ostatní pravidla sestavování účetní závěrky
HLAVA II - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY
§ 11 - Dlouhodobý nehmotný majetek
§ 12 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
§ 13 - Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku
§ 14 - Dlouhodobý hmotný majetek
§ 15 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
§ 16 - Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku
§ 17 - Dlouhodobý finanční majetek
§ 18 - Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku
§ 19 - Dlouhodobé pohledávky
§ 20 - Zásoby
§ 21 - Opravné položky k zásobám
§ 22 - Krátkodobé pohledávky
§ 23 - Opravné položky k pohledávkám
§ 24 - Příjmový účet rozpočtového hospodaření
§ 25 - Krátkodobý finanční majetek
§ 26 - Vlastní kapitál
§ 27 - Fondy účetní jednotky
§ 28 - Výsledek hospodaření
§ 29 - Výdajový účet rozpočtového hospodaření
§ 30 - Rezervy
§ 31 - Dlouhodobé závazky
§ 32 - Krátkodobé závazky
HLAVA III - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
§ 33 - Náklady z činnosti
§ 34 - Finanční náklady
§ 35 - Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů
§ 36 - Náklady ze sdílených daní
§ 37 - Výnosy z činnosti
§ 38 - Finanční výnosy
§ 39 - Výnosy z daní a poplatků
§ 40 - Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů
§ 41 - Výnosy ze sdílených daní
§ 42 - Výsledek hospodaření
HLAVA IV - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLEDU O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
§ 43  
HLAVA V - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
§ 44  
HLAVA VI - USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE
§ 45  
§ 46 - Přehled tvorby a použití fondu privatizace
HLAVA VII - USPOŘÁDÁNÍ, OZNAČOVÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ČÁSTI PŘÍLOHY
§ 47 - Uspořádání a označování podrozvahových účtů
§ 48  
§ 49 - Majetek účetní jednotky
§ 50 - Odepsané pohledávky a závazky
§ 51 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
§ 52 - Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
§ 53 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
§ 54 - Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
ČÁST TŘETÍ - NĚKTERÉ ÚČETNÍ METODY
§ 55 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
§ 56 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů
§ 57 - Způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob
§ 58 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek
§ 59 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů
§ 60 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů
§ 61 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování
§ 62  
§ 63 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování
§ 64 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u ostatního majetku určeného k prodeji
§ 65 - Postup tvorby a použití opravných položek
§ 66 - Odpisování majetku
§ 67 - Postup tvorby a použití rezerv
§ 68 - Vzájemné zúčtování
§ 69 - Metoda časového rozlišení
§ 70 - Metoda kurzových rozdílů
§ 71 - Metoda oceňování souboru majetku
§ 72 - Některá specifika oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv
§ 73 - Vybrané druhy finančního zajištění (repo obchody)
§ 74 - Uplatnění reálné hodnoty u závazku vrátit cenný papír (finanční kolaterál), který účetní jednotka zcizila a k okamžiku ocenění jej nezískala zpět
§ 75  
ČÁST ČTVRTÁ - SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA
§ 76 - Účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty
§ 77 - Analytické účty
§ 78 - Účtový rozvrh
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 79 - Přechodná ustanovení
§ 80 - Zrušovací ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 81  
Příloha č. 1 - Rozvaha
Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích
Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha č. 5 - Příloha
Příloha č. 6 - Přehled tvorby a použití fondu privatizace
Příloha č. 7 - Směrná účtová osnova
Zavřít
MENU