395/2009 Sb.Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Částka: 128 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. listopadu 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. září 2009 Nabývá účinnosti: 1. února 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 254/2020 Sb. s účinností od 27. května 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

395

 

ZÁKON

ze dne 9. září 2009
o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        (1)  Tento zákon upravuje

 

a)   způsob posuzování a zamezení zneužití významné tržní síly v souvislosti s nákupem potravin za účelem jejich dalšího prodeje na území České republiky nebo službami s tímto nákupem nebo prodejem potravin souvisejícími,

b)   dozor nad dodržováním tohoto zákona.

 

        (2)  Podle tohoto zákona se posuzuje i zneužití významné tržní síly, které bylo uskutečněno v cizině, pokud jeho účinky nastaly nebo mohou nastat na území České republiky.

 

§ 2

 

Vymezení některých pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   dodavatelem podnikatel, pokud prodává potraviny za účelem jejich dalšího prodeje nebo přijímá nebo poskytuje služby s prodejem potravin související,

b)   odběratelem podnikatel nebo nákupní aliance podle písmene c), pokud nakupují potraviny za účelem jejich dalšího prodeje nebo přijímají nebo poskytují služby s nákupem potravin související; za odběratele se považuje také ten, kdo takový nákup nebo služby pro jiného odběratele zajišťuje na základě smlouvy příkazního typu,

. . .

Obsah předpisu:
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Vymezení některých pojmů
HLAVA II - ZNEUŽITÍ VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLY
§ 3 - Významná tržní síla
§ 4 - Zákaz zneužití významné tržní síly
HLAVA III - DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
§ 5  
§ 6  
HLAVA IV - POKUTY
§ 7  
§ 8 - Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 9 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 10 - Pořádková pokuta
HLAVA V - ÚČINNOST
§ 11  
Příloha č. 1 - PRAVIDLA UPLATŇOVANÁ PŘI FAKTURACI
Příloha č. 2 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Příloha č. 3 - PODMÍNKY UVÁDĚNÉ VE SMLOUVÁCH MEZI DODAVATELEM A ODBĚRATELEM
Příloha č. 4 - PODMÍNKY PRODEJE
Příloha č. 5 - PRAKTIKY ZAKÁZANÉ V DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÝCH VZTAZÍCH
Příloha č. 6 - PODMÍNKY UVÁDĚNÉ VE SMLOUVÁCH MEZI DODAVATELEM A ODBĚRATELEM
Zavřít
MENU