365/2009 Sb.Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

Částka: 117 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. října 2009 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 15. října 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 349/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 291/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

365

VYHLÁŠKA
ze dne 15. října 2009
o Pravidlech trhu s plynem

        Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst.  2 písm.  i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

 

§ 1


Předmět úpravy

 

        (1)  Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) upravuje

 

a)   pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a zásobníku plynu a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,

b)   postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací.

 

        (2)  Tato vyhláška dále stanoví

 

a)   termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv,

b)   postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,

c)    rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Trh s plynem
§ 4 - Přeprava plynu
§ 5  
§ 6 - Postup při rezervaci přepravní kapacity
§ 7 - Řešení nedostatku přepravní kapacity
§ 8 - Informace o přepravních kapacitách a souvisejících službách
§ 9 - Distribuce plynu
§ 10  
§ 11 - Postup při rezervaci distribuční kapacity
§ 12  
§ 13 - Distribuce plynu ve zkušebním provozu
§ 14 - Řešení nedostatku distribuční kapacity
§ 15 - Informace o distribuční soustavě
§ 16 - Uskladňování plynu
§ 17 - Postup při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem
§ 18 - Postup při rezervaci měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem
§ 19 - Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem
§ 20 - Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným vtláčecím výkonem a denní skladovací kapacity s přerušitelným těžebním výkonem
§ 21 - Postup při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu
§ 22 - Postup při prodeji nevytěženého plynu
§ 23 - Krácení skladovacích kapacit při omezení nebo přerušení uskladňování plynu
§ 24 - Informace o skladovacích kapacitách
§ 25 - Označení účastníků trhu s plynem, předávacích míst a odběrných míst
§ 26 - Přiřazení odpovědnosti za odchylku
§ 27 - Dodávka dvou a více dodavatelů plynu do jednoho odběrného místa
§ 28 - Postupy a termíny pro předkládání nominací přepravy, distribuce, uskladňování a závazku dodat a závazku odebrat
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Postupy a termíny pro předkládání renominací přepravy, distribuce, uskladňování a závazku dodat a závazku odebrat
§ 34  
§ 35 - Postupy pro zúčtování odchylek operátorem trhu
§ 36 - Obchodní vyrovnávání odchylek
§ 37 - Obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě
§ 38 - Obchodní vyrovnávání odchylek ve stavech nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě
§ 39 - Druhy krátkodobých trhů, jejich organizace a způsoby jejich vypořádání
§ 40 - Denní trh
§ 41 - Vnitrodenní trh
§ 42 - Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s plynem
§ 43 - Fyzické vyrovnávání odchylek
§ 44 - Rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb
§ 45  
§ 46 - Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů dodávky
§ 47  
§ 48 - Vyhodnocování a zúčtování rozdílů mezi hodnotami podle typových diagramů dodávek a skutečnými hodnotami spotřeby
§ 49 - Vyhodnocení odchylek jednotlivých subjektů zúčtování a jejich vypořádání
§ 50  
§ 51 - Vyhodnocení a vyúčtování odchylek po zaslání opravných hodnot odečtu
§ 52 - Standardní změna dodavatele plynu
§ 53  
§ 54 - Rychlá změna dodavatele plynu
§ 55 - Změna dodavatele plynu formou registrace údajů
§ 56 - Požadavky na vyúčtování dodávek plynu
§ 57 - Postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě
§ 58 - Společná ustanovení
§ 59 - Přechodná ustanovení
§ 60 - Zrušovací ustanovení
§ 61 - Účinnost
Zavřít
MENU