346/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 109 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. října 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. září 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

346

ZÁKON
ze dne 9. září 2009,
kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů
(zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu
životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy

 

Čl. I

        Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

 

        1.  V poznámce pod čarou č. 2 se slova „č. 1808/2001“ nahrazují slovy „č. 865/2006“.

 

        2.  V § 1 odst. 2 písm. b) se za slovo „v příloze“ vkládají slova „č. 1“.

 

        3.  V § 2 písm. c) se za slovo „vyhynutím“ vkládají slova „nebo vyhubením (dále jen „druh ohrožený vyhynutím“)“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna přestupkového zákona
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU