291/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 090 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. září 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. října 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 541/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

291

ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zemědělství


Čl. I

        Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se dosavadní poznámky pod čarou č. 4c až 4e označují jako poznámky pod čarou č. 1 až 3, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

        2.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________

1)

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zemědělství
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o návykových látkách
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o veterinární péči
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
Čl. XI - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. XII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. XV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XVI  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o léčivech
Čl. XVII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Čl. XVIII  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIX  
Zavřít
MENU