284/2009 Sb.Zákon o platebním styku

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. září 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 370/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 13. ledna 2018
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

284

 

ZÁKON
ze dne 22. července 2009
o platebním styku

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

 

a)   činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,

b)   účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování,

c)   práva a povinnosti poskytovatelů platebních služeb (dále jen „poskytovatel“) a uživatelů platebních služeb (dále jen „uživatel“),

d)   práva a povinnosti vydavatelů elektronických peněz (dále jen „vydavatel“) a držitelů elektronických peněz (dále jen „držitel“),

e)   práva a povinnosti podnikatelů, kteří prostřednictvím internetových stránek srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli (dále jen „provozovatel srovnávacích stránek“),

f)    používání jednotného označení k označení služeb spojených s platebním účtem,

g)   postup při změně platebního účtu,

h)   přístup k platebnímu účtu.

 

§ 2

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Platební služba
§ 4 - Elektronické peníze
ČÁST DRUHÁ - POSKYTOVATELÉ PLATEBNÍCH SLUŽEB A VYDAVATELÉ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 5 - Oprávnění poskytovat platební služby
§ 6 - Oprávnění vydávat elektronické peníze
HLAVA II - PLATEBNÍ INSTITUCE
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 7  
§ 8  
Díl 2 - Povolení k činnosti platební instituce
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Odnětí povolení k činnosti platební instituce
§ 13  
§ 14 - Změna rozsahu povolení k činnosti platební instituce
§ 15  
Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti platební instituce
§ 16 - Kapitál
§ 17  
§ 18 - Řídicí a kontrolní systém
§ 19 - Ochrana peněžních prostředků určených pro platební transakce
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce platební instituce
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby
§ 27 - Informační povinnost
§ 28 - Uchovávání dokumentů a záznamů
Díl 4 - Výkon činnosti platební instituce a zahraniční platební instituce v hostitelském členském státě
§ 29 - Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě
§ 30  
§ 31 - Výkon činnosti zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě v České republice
Díl 5 - Dohled nad činností platební instituce
§ 32  
§ 33 - Povinnost mlčenlivosti a spolupráce s jinými orgány
§ 34 - Kontrola na místě
§ 35 - Opatření k nápravě
HLAVA III - POSKYTOVATEL PLATEBNÍCH SLUŽEB MALÉHO ROZSAHU
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 36  
Díl 2 - Registrace poskytovatelů platebních služeb   malého rozsahu
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40 - Zánik a zrušení registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
§ 41  
§ 42  
§ 43  
Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
§ 44  
Díl 4 - Dohled nad činností poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
§ 45  
HLAVA IV - INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
§ 46  
§ 47  
§ 48 - Kapitál
§ 49  
§ 50 - Informační povinnost
§ 51 - Výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republice
§ 52 - Dohled nad činností instituce elektronických peněz
HLAVA V - VYDAVATEL ELEKTRONICKÝCH PENĚZ MALÉHO ROZSAHU
§ 53  
§ 54 - Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
§ 55  
§ 56  
§ 57 - Zánik a zrušení registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
§ 58 - Informační povinnost
§ 59 - Dohled nad činností vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
ČÁST TŘETÍ - PLATEBNÍ SYSTÉMY
HLAVA I - PŘÍSTUP K PLATEBNÍM SYSTÉMŮM
§ 60  
§ 61  
HLAVA II - PLATEBNÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ ZÚČTOVÁNÍ
§ 62 - Základní ustanovení
§ 63 - Účastníci platebního systému s neodvolatelností zúčtování
§ 64 - Pravidla platebního systému s neodvolatelností zúčtování
§ 65 - Příkaz
§ 66 - Neodvolatelnost příkazu
§ 67 - Oznamovací povinnosti provozovatele a účastníků platebního systému s neodvolatelností zúčtování
§ 68 - Oznamovací povinnosti České národní banky
§ 69 - Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování
§ 70 - Dohled nad platebními systémy s neodvolatelností zúčtování a povinnost mlčenlivosti
§ 71 - Opatření k nápravě
§ 72 - Odnětí povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování
§ 73 - Zánik povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování
ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB A VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 74 - Smlouva o platebních službách
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78 - Poskytnutí a zpřístupnění informace
Díl 2 - Informační povinnosti
Oddíl 1 - Informační povinnosti poskytovatele před uzavřením smlouvy o platebních službách
§ 79 - Informace před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci
§ 80 - Informace poskytované před uzavřením rámcové smlouvy
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
Oddíl 2 - Informační povinnosti poskytovatele během trvání právního vztahu ze smlouvy o platebních službách
§ 86 - Informace plátci po přijetí platebního příkazu
§ 87 - Informace příjemci po provedení platební transakce
§ 88 - Pododdíl 2 Informace během trvání právního vztahu z rámcové smlouvy
§ 89 - Informace plátci před provedením platební transakce
§ 90 - Informace plátci o platební transakci
§ 91 - Informace příjemci o platební transakci
Oddíl 3 - Další informační povinnosti
§ 92  
Oddíl 4 - Informační povinnosti v případě platebních prostředků pro drobné platby
§ 93  
Díl 3 - Změna a výpověď rámcové smlouvy
§ 94 - Změna rámcové smlouvy
§ 95 - Výpověď rámcové smlouvy
§ 96  
§ 97  
Díl 4 - Autorizace platební transakce
Oddíl 1 - Souhlas plátce
§ 98  
Oddíl 2 - Platební prostředky
§ 99  
§ 100 - Zablokování platebního prostředku z podnětu poskytovatele
§ 101 - Povinnosti držitele platebního prostředku
§ 102 - Povinnosti vydavatele platebního prostředku
Oddíl 3 - Vrácení částky autorizované platební transakce
§ 103  
Díl 5 - Provádění platebních transakcí
Oddíl 1 - Platební příkazy a převáděné částky
§ 104 - Přijetí platebního příkazu
§ 105 - Odmítnutí provést platební příkaz
§ 106 - Neodvolatelnost platebního příkazu a souhlasu plátce
§ 107 - Zákaz provádění srážek z částky platební transakce
Oddíl 2 - Lhůty pro provádění platebních transakcí
§ 108  
§ 109 - Lhůta pro připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele příjemce
§ 110 - Lhůta pro připsání peněžních prostředků na platební účet příjemce
§ 111 - Lhůta platební transakce v rámci jednoho poskytovatele v české měně
§ 112 - Lhůta pro připsání peněžních prostředků vložených na platební účet
§ 113 - Lhůta pro předání platebního příkazu v případě platební transakce z podnětu příjemce
§ 114 - Den valuty peněžních prostředků
Díl 6 - Odpovědnost poskytovatele
§ 115 - Odpovědnost poskytovatele za neautorizovanou platební transakci
§ 116  
§ 117 - Odpovědnost za nesprávně provedenou platební transakci
§ 118  
§ 119 - Nesprávný jedinečný identifikátor
§ 120 - Společná ustanovení o odpovědnosti poskytovatele
§ 121  
§ 122 - Následný postih
§ 123 - Zproštění odpovědnosti
HLAVA II - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
§ 124 - Zpětná výměna
ČÁST PÁTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 125 - Správní delikty platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
§ 126 - Správní delikty instituce elektronických peněz
§ 127 - Správní delikty vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
§ 128 - Správní delikty provozovatele a účastníka platebního systému
§ 129 - Správní delikty provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování
§ 130 - Správní delikty poskytovatele
§ 131 - Správní delikty vydavatele elektronických peněz
§ 132 - Další správní delikty
§ 133  
§ 134 - Přestupky
§ 135 - Společná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 136 - Seznamy a registry
§ 137 - Přijímání podnětů
§ 138 - Pořádková pokuta
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142 - Zmocnění
§ 143 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 144  
§ 145  
§ 146  
§ 147 - Účinnost
Zavřít
MENU