281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. září 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 153/2010 Sb. s účinností od 1. července 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

281

ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu


Čl. I

        Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb. a zákona č. 709/2008 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o geologických pracích
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o místních poplatcích
Čl. VIII  
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o státní kontrole
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. XIX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna  zákona  o  daňovém  poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Čl. XX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna celního zákona
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o dani silniční
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 35/1993 Sb.
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o stavebním spoření
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 157/1993 Sb.
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 323/1993 Sb.
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 85/1994 Sb.
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zeměměřictví
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 118/1995 Sb.
Čl. XL  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna devizového zákona
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna lesního zákona
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o krmivech
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně chmele
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o lihu
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. L  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 242/1997 Sb.
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 91/1998 Sb.
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o hnojivech
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o návykových látkách
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 168/1998 Sb.
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů
Čl. LIX  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o nouzových zásobách ropy
Čl. LX  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany
Čl. LXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o azylu
Čl. LXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. LXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. LXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. LXV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna tiskového zákona
Čl. LXVI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. LXVII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
Čl. LXVIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl. LXIX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl. LXX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. LXXI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. LXXII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna plemenářského zákona
Čl. LXXIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o střelných zbraních
Čl. LXXIV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států
Čl. LXXV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 159/2000 Sb.
Čl. LXXVI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. LXXVII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. LXXVIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Čl. LXXIX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ekologickém zemědělství
Čl. LXXX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. LXXXI  
ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o mezinárodní pomoci při správě daní
Čl. LXXXII  
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. LXXXIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. LXXXIV  
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
Čl. LXXXV  
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. LXXXVI  
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. LXXXVII  
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 367/2000 Sb.
Čl. LXXXVIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám
Čl. LXXXIX  
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna energetického zákona
Čl. XC  
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 492/2000 Sb.
Čl. XCI  
ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
Čl. XCII  
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků
Čl. XCIII  
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl. XCIV  
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Čl. XCV  
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. XCVI  
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. XCVII  
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna lázeňského zákona
Čl. XCVIII  
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. XCIX  
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna vodního zákona
Čl. C  
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna knihovního zákona
Čl. CI  
ČÁST STÁ - Změna zákona č. 271/2001 Sb.
Čl. CII  
ČÁST STO PRVNÍ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. CIII  
ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o finanční kontrole
Čl. CIV  
ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o myslivosti
Čl. CV  
ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o obalech
Čl. CVI  
ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o integrované prevenci
Čl. CVII  
ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. CVIII  
ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
Čl. CIX  
ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o střelných zbraních
Čl. CX  
ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o platebním styku
Čl. CXI  
ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. CXII  
ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
Čl. CXIII  
ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 226/2002 Sb.
Čl. CXIV  
ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. CXV  
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna transplantačního zákona
Čl. CXVI  
ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Čl. CXVII  
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Čl. CXVIII  
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. CXIX  
ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna zákona o zoologických zahradách
Čl. CXX  
ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl. CXXI  
ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona o Antarktidě
Čl. CXXII  
ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 322/2003 Sb.
Čl. CXXIII  
ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. CXXIV  
ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
Čl. CXXV  
ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
Čl. CXXVI  
ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 438/2003 Sb.
Čl. CXXVII  
ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
Čl. CXXVIII  
ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 479/2003 Sb.
Čl. CXXIX  
ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 19/2004 Sb.
Čl. CXXX  
ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Čl. CXXXI  
ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Čl. CXXXII  
ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o rybářství
Čl. CXXXIII  
ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. CXXXIV  
ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o válečných hrobech a pietních místech
Čl. CXXXV  
ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o kolektivním investování
Čl. CXXXVI  
ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. CXXXVII  
ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. CXXXVIII  
ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 237/2004 Sb.
Čl. CXXXIX  
ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o omezení plateb v hotovosti
Čl. CXL  
ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. CXLI  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. CXLII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. CXLIII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Čl. CXLIV  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. CXLV  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 436/2004 Sb.
Čl. CXLVI  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o některých službách informační společnosti
Čl. CXLVII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 501/2004 Sb.
Čl. CXLVIII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 554/2004 Sb.
Čl. CXLIX  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
Čl. CL  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. CLI  
ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. CLII  
ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 179/2005 Sb.
Čl. CLIII  
ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Čl. CLIV  
ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
Čl. CLV  
ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o registračních pokladnách
Čl. CLVI  
ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o inspekci práce
Čl. CLVII  
ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
Čl. CLVIII  
ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech
Čl. CLIX  
ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 381/2005 Sb.
Čl. CLX  
ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. CLXI  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. CLXII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 444/2005 Sb.
Čl. CLXIII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 56/2006 Sb.
Čl. CLXIV  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl. CLXV  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 62/2006 Sb.
Čl. CLXVI  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. CLXVII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 70/2006 Sb.
Čl. CLXVIII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 79/2006 Sb.
Čl. CLXIX  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství
Čl. CLXX  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. CLXXI  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení
Čl. CLXXII  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o střetu zájmů
Čl. CLXXIII  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna stavebního zákona
Čl. CLXXIV  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 214/2006 Sb.
Čl. CLXXV  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 230/2006 Sb.
Čl. CLXXVI  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
Čl. CLXXVII  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Čl. CLXXVIII  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
Čl. CLXXIX  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o pohonných hmotách
Čl. CLXXX  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
Čl. CLXXXI  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Čl. CLXXXII  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. CLXXXIII  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 270/2007 Sb.
Čl. CLXXXIV  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 296/2007 Sb.
Čl. CLXXXV  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o léčivech
Čl. CLXXXVI  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
Čl. CLXXXVII  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související
Čl. CLXXXVIII  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o nabídkách převzetí
Čl. CLXXXIX  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 122/2008 Sb.
Čl. CXC  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 126/2008 Sb.
Čl. CXCI  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě
Čl. CXCII  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. CXCIII  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 254/2008 Sb.
Čl. CXCIV  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
Čl. CXCV  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 301/2008 Sb.
Čl. CXCVI  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 304/2008 Sb.
Čl. CXCVII  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 305/2008 Sb.
Čl. CXCVIII  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 7/2009 Sb.
Čl. CXCIX  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 41/2009 Sb.
Čl. CC  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. CCI  
Zavřít
MENU