278/2009 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. srpna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

278

ZÁKON
ze dne 22. července 2009
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví

       

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o pojistné smlouvě

Čl. I)

zrušena zákonem č. 89/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmů


Čl. II

        V zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb., § 6 včetně poznámek pod čarou č. 7, 10 a 11 zní:

 

㤠6


Rezervy v pojišťovnictví

 

        (1)  Z technických rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího pojišťovnictví7) se pro účely zjištění základu daně z příjmů v období, za které se podává daňové přiznání, uznává tvorba rezerv zaúčtovaná podle tuzemského zákona upravujícího účetnictví1a), která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pojistné smlouvě
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státní pomoci při obnově území
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o bankách
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o pojišťovnictví
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. XVIII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Čl. XIX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/ /1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. XXV  
Zavřít
MENU