268/2009 Sb.Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Částka: 081 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. srpna 2009 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 12. srpna 2009 Nabývá účinnosti: 26. srpna 2009
Platnost předpisu: Ano (od 1. července 2023 zrušen předpisem 283/2021 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. července 2023
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 266/2021 Sb. s účinností od 12. listopadu 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

268

 

VYHLÁŠKA
ze dne 12. srpna 2009
o technických požadavcích na stavby

 

        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm.  a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.

 

        (2)  Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES .

 

§ 2

 

        (1)  Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u zařízení, změn dokončených staveb, udržovacích prací, změn v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami1) nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

 

        (2)  Požadavky obsažené v částech druhé až páté této vyhlášky platí pro všechny druhy staveb a zařízení, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů, není-li v její části šesté uvedeno jinak.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY
§ 4 - Žumpy
§ 5 - Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu
§ 6 - Připojení staveb na sítě technického vybavení
§ 7 - Oplocení pozemku
ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB
§ 8 - Základní požadavky
§ 9 - Mechanická odolnost a stabilita
§ 10 - Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí
§ 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění
§ 12  
§ 13 - Proslunění
§ 14 - Ochrana proti hluku a vibracím
§ 15 - Bezpečnost při provádění a užívání staveb
§ 16 - Úspora energie a tepelná ochrana
§ 17 - Odstraňování staveb
ČÁST ČTVRTÁ - POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB
§ 18 - Zakládání staveb
§ 19 - Stěny a příčky
§ 20 - Stropy
§ 21 - Podlahy, povrchy stěn a stropů
§ 22 - Schodiště a šikmé rampy
§ 23  
§ 24 - Komíny a kouřovody
§ 25 - Střechy
§ 26 - Výplně otvorů
§ 27 - Zábradlí
§ 28 - Výtahy
§ 29 - Výtahové a větrací šachty
§ 30 - Shozy pro odpad
§ 31 - Předsazené části stavby a lodžie
ČÁST PÁTÁ - POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB
§ 32 - Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody
§ 33 - Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace
§ 34 - Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací
§ 35 - Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení
§ 36 - Ochrana před bleskem
§ 37 - Vzduchotechnická zařízení
§ 38 - Vytápění
ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO VYBRANÉ DRUHY STAVEB
§ 39 - Bytové domy
§ 40 - Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci
§ 41 - Stavby se shromažďovacím prostorem
§ 42 - Stavby pro obchod
§ 43 - Stavby ubytovacích zařízení
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Stavby pro výrobu a skladování
§ 47 - Garáže
§ 48 - Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot
§ 49 - Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení
§ 50 - Stavby pro hospodářská zvířata
§ 51 - Doprovodné stavby pro hospodářská zvířata
§ 52 - Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby
§ 53 - Stavby pro skladování minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 54 - Výjimky
§ 55  
§ 56 - Přechodné ustanovení
§ 57 - Zrušovací ustanovení
§ 58 - Účinnost
Zavřít
MENU