266/2009 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení

Částka: 080 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. srpna 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. července 2009 Nabývá účinnosti: 10. září 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 345/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 10. listopadu 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 113/2010 Sb. s účinností od 7. května 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

266

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. července 2009
o technických požadavcích na námořní zařízení

        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 11 odst.  2, § 11a odst.  2, § 12 a 13 zákona:

 

§ 1

 

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) (dále jen „Společenství“) a stanoví technické požadavky na zařízení určená k užívání na palubě námořních plavidel2), která jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „námořní zařízení“). Námořní zařízení jsou stanovenými výrobky ve smyslu § 12 odst.  1 písm.  a) zákona.

 

        (2)  Toto nařízení se nevztahuje na námořní zařízení určená k užívání na palubě válečných lodí.

 

§ 2

 

        V tomto nařízení se radiokomunikačním zařízením rozumí zařízení uvedená v kapitole IV. Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři z roku 19743) (dále jen „úmluva SOLAS“) a obousměrný radiotelefonní přístroj VHF záchranných plavidel.

 

§ 3

 

        (1)  Námořní zařízení musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Příloha č. 1 - Technické požadavky, zkušební postupy a postupy posuzování shody námořních zařízení
Příloha č. 2 - Moduly pro posuzování shody a technická dokumentace
Příloha č. 3 - Požadavky pro autorizaci osob
Příloha č. 4 - Grafické znázornění značky shody
Zavřít
MENU