223/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb

Částka: 066 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. července 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. června 2009 Nabývá účinnosti: 28. prosince 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 541/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

223

ZÁKON
ze dne 17. června 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce


Čl. I

 

        V § 6a zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 253/2005 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se doplňuje odstavec  4, který včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:

 

        „(4)  Oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podle odstavce  3 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až  30 zákona o volném pohybu služeb1c).
_______________________________

1c)

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.“.

 

Čl. II


Přechodné ustanovení

 

        Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní památkové péči
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o geologických pracích
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o metrologii
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o živnostenských úřadech
Čl. XI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna  zákona  o  daňovém  poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zeměměřictví
Čl. XVI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o lesích
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna atomového zákona
Čl. XIX  
Čl. XX - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Čl. XXI  
Čl. XXII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o veterinární péči
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XXV  
Čl. XXVI - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách
Čl. XXVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. XXVIII  
Čl. XXIX - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl. XXX  
Čl. XXXI - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. XXXII  
Čl. XXXIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o hospodaření energií
Čl. XXXIV  
Čl. XXXV - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ - Změna energetického zákona
Čl. XXXVI  
Čl. XXXVII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. XXXVIII  
Čl. XXXIX - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Čl. XL  
Čl. XLI - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. XLII  
Čl. XLIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
Čl. XLIV  
Čl. XLV - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. XLVI  
Čl. XLVII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl. XLVIII  
Čl. IL - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Čl. L  
Čl. LI - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o patentových zástupcích
Čl. LII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. LIII  
Čl. LIV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. LV  
Čl. LVI - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pedagogických pracovnících
Čl. LVII  
Čl. LVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. LIX  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Čl. LX  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna stavebního zákona
Čl. LXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Čl. LXII  
Čl. LXIII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích
Čl. LXIV  
Čl. LXV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. LXVI  
Zavřít
MENU