222/2009 Sb.Zákon o volném pohybu služeb

Částka: 066 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. července 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. června 2009 Nabývá účinnosti: 28. prosince 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 126/2016 Sb. s účinností od 1. května 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

222

ZÁKON
ze dne 17. června 2009
o volném pohybu služeb

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1


Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje přeshraniční poskytování služeb, práva a povinnosti poskytovatelů služeb, práva příjemců služeb, jednotná kontaktní místa, jejich činnost a uspořádání, vznik oprávnění k poskytování služeb ze zákona a dále dozor nad poskytovateli služeb na vnitřním trhu Evropské unie.

 

§ 2


Rozsah působnosti zákona

 

        (1)  Tento zákon se nevztahuje na

 

a)   provádění činností, které provádí banka2) podle právního předpisu upravujícího činnost bank, a to i v případě, pokud je taková činnost prováděna jinou osobou podle jiného právního předpisu28),

b)   poskytování investiční služby včetně zařizování a uzavírání obchodů týkajících se investiční služby, organizování regulovaného trhu s investičními nástroji, vedení evidence investičních nástrojů, provádění činnosti hodnocení kvality investičního nástroje nebo účastníka kapitálového trhu a provozování vypořádacího systému podle jiného zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu3),

c)    organizování obchodů s komoditami a komoditními deriváty na komoditní burze27),

d)   shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování a činnosti depozitáře vztahující se k takovému shromažďování4),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah působnosti zákona
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4 - Povolování poskytování služeb
§ 5 - Přeshraniční poskytování služeb
§ 6 - Uznávání splnění požadavků
§ 7 - Uznávání dokladů
§ 8 - Uznávání povinného pojištění
§ 9 - Předkládání dokumentů
§ 10 - Povinnost zpřístupnit informace
§ 11 - Povinnost sdělit informace na žádost
§ 12 - Zákaz diskriminace příjemců služeb
§ 13 - Jednotná kontaktní místa
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Dozor nad poskytovateli služeb usazenými v jiném členském státě, kteří přeshraničně poskytují služby na území České republiky
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Dozor nad poskytovateli služeb usazenými v České republice, kteří přeshraničně poskytují služby v jiných členských státech
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Výstražný mechanismus
§ 25 - Výměna informací na vnitřním trhu Evropské unie
§ 26 - Informační systém
§ 27 - Společná ustanovení
§ 28 - Vznik oprávnění uplynutím lhůty
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Harmonizované tiskopisy
§ 32 - Zmocňovací ustanovení
§ 33 - Účinnost
Zavřít
MENU