206/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 2009 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 17. června 2009 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 366/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

206

ZÁKON
ze dne 17. června 2009,
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o sociálních službách

Čl. I

        Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb. a zákona č. 108/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 písm.  h) se za slova „obsahem je“ vkládají slova „popis způsobu zpracování plánu,“ a za slova „zdrojů a potřeb“ se vkládají slova „osob, kterým jsou sociální služby určeny“.

        2.  Poznámka pod čarou č. 6 zní:

_______________________________

6)

Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.“.

        3.  V § 7 se na konci textu odstavce  2 doplňují slova „ , pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo jiná fyzická osoba uvedená v § 83 nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst.  1, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu7a); nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního předpisu7b) poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU