189/2009 Sb.Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

Částka: 056 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. června 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 10. června 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 252/2019 Sb. s účinností od 19. října 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

189

 

VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2009
o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu
při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních)

 

        Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 90 odst. 2 písm. a), b) a h) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

 

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        Tato vyhláška upravuje v souladu s právem

 

a)   atestační zkoušky k získání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání,

b)   závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání,

c)    aprobační zkoušky k získání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání na území České republiky, při uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání osob, na které se nevztahuje část první hlava sedmá zákona,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - ATESTAČNÍ ZKOUŠKA
§ 2 - Oborová atestační komise
§ 3 - Přihláška k atestační zkoušce
§ 4 - Předpoklady pro vykonání atestační zkoušky
§ 5 - Termín a místo konání atestační zkoušky
§ 6 - Obsah, průběh a hodnocení atestační zkoušky
§ 7 - Neúčast na atestační zkoušce, odstoupení od atestační zkoušky, její opakování
ČÁST TŘETÍ - ZKOUŠKA K VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU
§ 8 - Zkušební komise
§ 9 - Přihlášky ke zkoušce k vydání osvědčení
§ 10 - Termín a místo konání zkoušky k vydání osvědčení
§ 11 - Obsah, průběh a hodnocení zkoušky k vydání osvědčení
§ 12 - Neúčast na zkoušce k vydání osvědčení, odstoupení a její opakování
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU
§ 13 - Zkušební komise, přihláška a předpoklady pro vykonání závěrečné zkoušky
§ 14 - Termín a místo konání závěrečné zkoušky
§ 15 - Obsah, průběh a hodnocení závěrečné zkoušky
§ 16 - Neúčast na závěrečné zkoušce, odstoupení od závěrečné zkoušky, její opakování
ČÁST PÁTÁ - APROBAČNÍ ZKOUŠKA
§ 17 - Zkušební komise
§ 18 - Přihláška k aprobační zkoušce
§ 19 - Termín a místo konání aprobační zkoušky
§ 20 - Obsah, průběh a hodnocení aprobační zkoušky
§ 21 - Neúčast na aprobační zkoušce, odstoupení od aprobační zkoušky, její opakování
ČÁST ŠESTÁ - POSTUP PŘI OVĚŘENÍ ZNALOSTI ČESKÉHO JAZYKA
§ 22  
§ 23 - Termín a místo konání ověření znalosti českého jazyka
§ 24 - Obsah, průběh a hodnocení ověřování znalosti českého jazyka pohovorem
ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Účinnost
Příloha - Délka praktické části, která je součástí aprobační zkoušky
Zavřít
MENU