177/2009 Sb.Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Částka: 053 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. června 2009 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 10. června 2009 Nabývá účinnosti: 1. září 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 173/2014 Sb. s účinností od 1. září 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

177

VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2009
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst.  11 a § 113a odst.  2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1


Základní pojmy

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   hranicí úspěšnosti nejnižší možné bodové hodnocení, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku nebo její část vykonal úspěšně,

b)   řádným termínem první časové období pro konání maturitní zkoušky po úspěšném ukončení vzdělávání v posledním ročníku ve střední škole; do prvního časového období náleží i maturitní zkouška konaná v náhradním termínu podle § 81 odst.  2 věty čtvrté školského zákona,

c)    žákem s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky žák nebo uchazeč se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho potřebám1),

d)   asistentem zletilá osoba2), která poskytuje žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky podporu při konání maturitní zkoušky v rozsahu upraveném touto vyhláškou,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Základní pojmy
§ 2 - Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky
§ 3  
§ 4 - Přihlašování k maturitní zkoušce
ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
§ 5 - Zkouška z českého jazyka a literatury
§ 6  
§ 7 - Zkouška z cizího jazyka
§ 8  
§ 9 - Třetí povinná zkouška
§ 10 - Nabídka zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky
§ 11 - Organizace společné části maturitní zkoušky
§ 12  
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
§ 14  
§ 15 - Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
§ 16 - Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
§ 17 - Písemná zkouška
§ 18 - Praktická zkouška
§ 19 - Kombinace forem
ČÁST ČTVRTÁ - ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
§ 20  
ČÁST PÁTÁ - ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S VYUČOVACÍM JAZYKEM NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
§ 21  
ČÁST ŠESTÁ - HODNOCENÍ ZKOUŠEK
§ 22 - Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky
§ 23  
§ 24 - Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
§ 25  
§ 26 - Celkové hodnocení maturitní zkoušky
ČÁST SEDMÁ - PROTOKOLY MATURITNÍ ZKOUŠKY A DALŠÍ DOKUMENTY
§ 27 - Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně
§ 28 - Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě
§ 29 - Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka
§ 30 - Protokol o průběhu profilové části maturitní zkoušky
§ 31 - Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka
§ 32 - Záznam o předání zkušební dokumentace
§ 33 - Vydání vysvědčení
ČÁST OSMÁ - OPRAVNÉ ZKOUŠKY A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY
§ 34  
ČÁST DEVÁTÁ - ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISE
§ 35  
§ 36  
ČÁST DESÁTÁ - VYMEZENÍ DALŠÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNŮ A OSOB ZABEZPEČUJÍCÍCH MATURITNÍ ZKOUŠKY
§ 37 - Centrum
§ 38 - Ředitel školy
§ 39 - Komisař
§ 40 - Zadavatel
§ 41 - Hodnotitel
ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUNKCE KOMISAŘE, HODNOTITELE A ZADAVATELE, OSVĚDČENÍ A TERMÍNY JMENOVÁNÍ
§ 42  
§ 43  
§ 44  
ČÁST DVANÁCTÁ - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
§ 45  
§ 46  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ODMĚŇOVÁNÍ PŘEDSEDŮ ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ, KOMISAŘŮ A HODNOTITELŮ
§ 47  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - JEDNOTLIVÁ ZKOUŠKA
§ 48  
§ 49  
§ 50  
ČÁST PATNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 51 - Společná ustanovení
§ 52 - Přechodná ustanovení
§ 53 - Zrušovací ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 54  
Příloha č. 1  
Příloha č. 2 - Kategorizace žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
Příloha č. 3  
Příloha č. 4  
Zavřít
MENU