158/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. června 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. května 2009 Nabývá účinnosti: 4. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 205/2015 Sb. s účinností od 1. října 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

158

ZÁKON
ze dne 7. května 2009,
kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ
Změna energetického zákona

Čl. I

        Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

 

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 a č. 1a zní:

㤠1


Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) a upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektro-energetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna energetického zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 670/2004 Sb.
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. X  
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o střetu zájmů
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna atomového zákona
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU