157/2009 Sb.Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. června 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. května 2009 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 609/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

157

 

ZÁKON

ze dne 7. května 2009

o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍM ODPADEM

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

 

a)   pravidla pro nakládání s těžebními odpady,

b)   pravidla pro předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí, způsobeným nakládáním s těžebním odpadem, a z toho plynoucím rizikům ohrožení životů a lidského zdraví,

c)    pravidla pro omezení vlivů na vodu, ovzduší, půdu, rostliny, živočichy a krajinu, vyvolaných nakládáním s těžebními odpady,

d)   působnost orgánů veřejné správy v oblasti nakládání s těžebními odpady.

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na

 

a)   těžební odpady vznikající při ložiskovém průzkumu, těžbě a úpravě nerostů v moři,

b)   vtlačování vody obsahující látky, které vznikají při činnostech spojených s ložiskovým průzkumem a těžbou ropných látek nebo s těžbou nerostů nebo rašeliny, na vtlačování vody pro technické účely do horninových struktur, ze kterých byly vytěženy ropné nebo jiné látky, nebo do horninových struktur, které jsou s ohledem na přírodní poměry trvale nevhodné pro jiné účely, jakož i na zpětné vtlačování podzemní vody čerpané z dolů a lomů nebo čerpané v souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍM ODPADEM
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Obecné požadavky
§ 4 - Rozdělení úložných míst a jejich zařazování
§ 5 - Plán
§ 6 - Zásady pro zřizování, provoz nebo změnu úložného místa
§ 7  
§ 8 - Povolení provozu úložného místa
§ 9  
§ 10 - Ukončení provozu
§ 11  
§ 12 - Předcházení zhoršování jakosti podzemních nebo povrchových vod, znečištění ovzduší a půdy
§ 13 - Rezerva finančních prostředků
§ 14 - Prevence závažných nehod a havarijní plán úložných míst kategorie I
§ 15 - Přeshraniční účinky
§ 16 - Ukládání těžebního odpadu mimo úložná místa
§ 17 - Výkon veřejné správy
§ 18 - Kontrolní činnost
§ 19 - Přestupky
§ 20 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 21 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 22 - Společná ustanovení
§ 23 - Přechodná ustanovení
§ 24  
§ 25 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna horního zákona
§ 26  
ČÁST TŘETÍ - Změna vodního zákona
§ 27  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o odpadech
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 29  
Zavřít
MENU