140/2009 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

Částka: 042 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. května 2009 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 11. května 2009 Nabývá účinnosti: 25. května 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 195/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 12. září 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 436/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

140

VYHLÁŠKA
ze dne 11. května 2009
o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

        Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst.  2 písm.  f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 17 odst.  11, 12 a 19a energetického zákona:

 

§ 1


Základní pojmy

 

        (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   regulovaným rokem kalendářní rok, pro který jsou Úřadem regulovány ceny,

b)   regulačním obdobím vymezené období pěti po sobě následujících regulovaných roků.

 

        (2)  Pro účely této vyhlášky se v oblasti plynárenství rozumí

 

a)   regionální distribuční soustavou distribuční soustava, k níž je připojeno 90 000 a více odběrných míst zákazníků,

b)   lokální distribuční soustavou distribuční soustava, k níž je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků.

 

(Způsob regulace a postup tvorby cen
v elektroenergetice)


§ 2

 

zrušen vyhláškou č. 436/2013 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

 

§ 3

 

zrušen vyhláškou č. 436/2013 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní pojmy
§ 2 - Způsob regulace a postup tvorby cen v elektroenergetice
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Postup stanovení cen při vzniku držitele licence a přeměny stávajících držitelů licence v elektroenergetice a plynárenství
§ 11 - Způsob regulace cen v teplárenství
§ 12 - Dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla
§ 13 - Přechodná ustanovení
§ 14 - Zrušovací ustanovení
§ 15 - Účinnost
Příloha č. 1 - Postup stanovení cen za přenos elektřiny
Příloha č. 2 - Postup stanovení cen za systémové služby
Příloha č. 3 - Postup stanovení cen za distribuci elektřiny
Příloha č. 4 - Postup stanovení ceny za distribuci elektřiny
Příloha č. 5 - Postup stanovení ceny za vyhodnocování, zůčtování a vypořádání odchylek operátorem trhu s elektřinou
Příloha č. 6 - Stanovení ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů a postup kompenzace těchto vícenákladů
Příloha č. 7 - Stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice
Příloha č. 8 - Postup stanovení cen za přepravu plynu
Příloha č. 9 - Postup stanovení cen za distribuci plynu
Příloha č. 10 - Stanovení korekčních faktorů v plynárenství
Příloha č. 11 - Postup stanovení hodnoty nabývaného plynárenského zařízení
Příloha č. 12 - Postup pro dělení společných nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla
Zavřít
MENU