93/2009 Sb.Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. dubna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 2009 Nabývá účinnosti: 14. dubna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 299/2016 Sb. s účinností od 1. října 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

93

ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

O AUDITORECH

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie24) a upravuje výkon auditorské činnosti, působnost Komory auditorů České republiky (dále jen „Komora“), působnost Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“), jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

 

§ 2


Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   povinným auditem ověření účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, zda podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena, pokud takové ověření vyžaduje jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie,

b)   ověřením výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy ověření, zda údaje obsažené ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou nebo konsolidovanou účetní závěrkou; ověření výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy nezahrnuje ověření účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a zpráv auditora o jejich ověření,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - O AUDITORECH
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II  
§ 3 - Výkon auditorské činnosti
§ 4 - Vydávání auditorského oprávnění
§ 5  
§ 6 - Dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti a dočasné odebrání auditorského oprávnění
§ 7 - Trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti a trvalé odebrání auditorského oprávnění
§ 8 - Auditorská zkouška
§ 9 - Průběžné vzdělávání
§ 10 - Auditoři z jiných členských států a volné poskytování služeb
§ 11 - Seznam auditorů
§ 12  
§ 13 - Etický kodex
§ 14 - Nezávislost auditora
§ 15 - Povinnost mlčenlivosti
§ 16  
§ 17 - Určení auditora a smlouva o povinném auditu
§ 18 - Mezinárodní auditorské standardy a auditorské standardy vydávané Komorou
§ 19 - Povinný audit konsolidované účetní závěrky
§ 20 - Zpráva auditora
§ 21 - Práva a povinnosti auditora
§ 22 - Pojištění odpovědnosti za škodu
§ 23 - Omezení podnikání auditora
§ 24 - Kontrola kvality
HLAVA III - KÁRNÁ OPATŘENÍ A KÁRNÉ ŘÍZENÍ
§ 25 - Kárná opatření
§ 26 - Kárné řízení
§ 27 - Zahlazení kárného opatření
HLAVA IV - ASISTENT AUDITORA
§ 28 - Asistent auditora
§ 29 - Odborná praxe asistenta auditora
§ 30 - Seznam asistentů auditora
HLAVA V - KOMORA A JEJÍ ORGÁNY
§ 31 - Komora
§ 32 - Orgány Komory
§ 33 - Sněm
§ 34 - Výkonný výbor
§ 35 - Dozorčí komise
§ 36 - Kárná komise
HLAVA VI - VEŘEJNÝ DOHLED
§ 37 - Rada a její působnost
§ 38 - Činnost Rady
§ 39 - Orgány Rady
§ 40 - Zasedání Prezidia
HLAVA VII - SPOLUPRÁCE S ORGÁNY DOHLEDU V OSTATNÍCH ČLENSKÝCH STÁTECH
§ 41 - Spolupráce s příslušnými orgány členských států
§ 42 - Výměna informací mezi příslušnými orgány
HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POVINNÝ AUDIT SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU
§ 43 - Zpráva o průhlednosti
§ 44 - Výbor pro audit
§ 45 - Další požadavky nezávislosti
HLAVA IX - AUDITOŘI ZE TŘETÍCH ZEMÍ A SPOLUPRÁCE S PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY TŘETÍCH ZEMÍ
§ 46 - Schvalování auditorů ze třetích zemí
§ 47 - Registrace auditorů a auditorských společností ze třetích zemí
§ 48 - Odchylky v případě rovnocennosti
§ 49 - Spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí
HLAVA X - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 50 - Společná ustanovení
§ 51 - Přechodná ustanovení
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 284/2004 Sb., ve znění zákona č. 344/2005 Sb.
§ 59  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
§ 60  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
§ 61  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
§ 62  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 63  
Zavřít
MENU