41/2009 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. února 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. ledna 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 355/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

41

ZÁKON
ze dne 8. ledna 2009
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna trestního řádu

Čl. I

 

        Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o výkonu vazby
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o rybářství
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o Vojenské policii
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna celního zákona
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna transplantačního zákona
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o azylu
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna služebního zákona
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o rodině
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o Vojenském zpravodajství
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o obecní policii
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 43/1980 Sb.
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 159/1989 Sb.
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o volbách do Federálního shromáždění
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 457/1990 Sb.
Čl. L  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o způsobu provádění referenda
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 290/1993 Sb.
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 152/1995 Sb.
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 112/1998 Sb.
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o návykových látkách
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
Čl. LIX  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 210/1999 Sb.
Čl. LX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona č. 223/1999 Sb.
Čl. LXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 238/1999 Sb.
Čl. LXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení
Čl. LXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. LXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. LXV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. LXVI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 105/2000 Sb.
Čl. LXVII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna autorského zákona
Čl. LXVIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 144/2001 Sb.
Čl. LXIX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o pohřebnictví
Čl. LXX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona č. 265/2001 Sb.
Čl. LXXI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
Čl. LXXII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Antarktidě
Čl. LXXIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. LXXIV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 52/2004 Sb.
Čl. LXXV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 537/2004 Sb.
Čl. LXXVI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zrušení civilní služby
Čl. LXXVII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 411/2005 Sb.
Čl. LXXVIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 413/2005 Sb.
Čl. LXXIX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 70/2006 Sb.
Čl. LXXX  
ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství
Čl. LXXXI  
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
Čl. LXXXII  
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 161/2006 Sb.
Čl. LXXXIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
Čl. LXXXIV  
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 253/2006 Sb.
Čl. LXXXV  
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 267/2006 Sb.
Čl. LXXXVI  
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 314/2006 Sb.
Čl. LXXXVII  
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 178/2007 Sb.
Čl. LXXXVIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 296/2007 Sb.
Čl. LXXXIX  
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 122/2008 Sb.
Čl. XC  
ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence
Čl. XCI  
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 274/2008 Sb.
Čl. XCII -                  
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o lidských tkáních a buňkách
Čl. XCIII -                  
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. XCIV  
Zavřít
MENU